Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Mitä Fukushimassa on tapahtunut?

 • Fukushiman reaktorirakennus. Vetyräjähdys tapahtui päällimmäisessä, kevytrakenteisessa "sääsuojassa." Itse reaktori on ehjä.
  Fukushiman reaktorirakennus. Vetyräjähdys tapahtui päällimmäisessä, kevytrakenteisessa "sääsuojassa." Itse reaktori on ehjä.
 • Halkileikkaus Fukushiman voimalasta. Jos reaktoriydin olisi sulanut, se olisi pysähtynyt betoniseen pohjalaattaan.
  Halkileikkaus Fukushiman voimalasta. Jos reaktoriydin olisi sulanut, se olisi pysähtynyt betoniseen pohjalaattaan.

Japanin ydinvoimaloiden tilanteesta liikkuu netissä villejä arvioita. Koska toimittajilla ei ole ilmeisesti mahdollisuuksia tehdä tarkempia selvityksiä, yritän selvittää tässä seuraavassa tapahtumien kulkua ja sen vaikutuksia parhaani mukaan. Lähteenä käytän osaksi Josef Oehmenin hyvää yhteenvetoa, jonka voi lukea englanniksi täältä. Muita lähteitä ovat uutiset Japanista ja maailmalta, sekä keskustelu muutamalla tekniikkaan keskittyneellä sivustolla.

 

Lyhyesti: tilanne Japanissa on vakava, mutta tällä hetkellä (14.3. klo 16.45) näyttää, että vakavaa, ihmisiä merkittävästi vaarantavaa ydinonnettomuutta ei tule tapahtumaan. Myös hetken ajan huolta aiheuttaneen reaktori 2:n jäähdytys on saatu toimimaan noin klo 14 Suomen aikaa. Tilanne tulee jatkumaan vielä päiviä, kenties viikkoja, mutta päästöjen todennäköisyys vähenee koko ajan, kun ydinpolttoaine jäähtyy.

 

Merkittävää radioaktiivista päästöä ei ole tapahtunut, eikä mitä ilmeisimmin tule tapahtumaan. Merkittävällä tarkoitan nyt päästöä, joka altistaisi suurta yleisöä suuremmalle säteilymäärälle kuin muutaman röntgenkuvan ottaminen. Vahingot ovat rajoittuneet voimalan alueelle, ja vaikka työntekijöitä onkin loukkaantunut, missään vaiheessa onnettomuutta ei ole ollut todellista riskiä suurtuhosta. 

 

Suuri osa uutisoinnista ja kommentoinnista perustuu puutteelliseen ymmärrykseen ydinvoimaloiden toiminnasta ja säteilyn riskeistä. Käydään siis läpi muutama asia Fukushiman reaktoreista, ennen kuin jatkamme.

 

Fukushiman reaktorit ovat niinkutsuttuja kiehutusvesireaktoreita, englanninkieliseltä lyhenteeltään BWR. Kiehutusvesireaktori muistuttaa painekattilaa, jossa ydinreaktioiden tuottama lämpö kiehuttaa vettä. Kiehuva vesi höyrystyy, ja höyryä käytetään pyörittämään turbiineja, joihin kytketyt generaattorit tuottavat sähköä. Jäähdytetty höyry ohjataan takaisin reaktoriin suljetussa kierrossa, niinsanotussa primääripiirissä. Koko vekotin toimii noin 250°C lämpötilassa.

 

Ydinpolttoaine on reaktorissa keraamisina, suunnilleen sormipariston kokoisina uraanioksidipelletteinä. Polttoainepellettien sulamispiste on erittäin korkea, noin 3000°C. Nämä pelletit ovat suljettuina zirkoniumseoksesta (kuumuutta kestävä metalli, sulamispiste noin 2200°C) tehtyihin onttoihin, tiiviisti suljettuihin polttoainesauvoihin. Reaktorin ydin koostuu tälläisten polttoainesauvojen nipuista. Polttoainepelletit ovat ydinvoimalan ensimmäinen suojavarustus. Niin kauan kun pelletit ovat ehjiä, merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita ei pääse vapautumaan. Polttoainenippujen metallikuori on toinen suojavarustus. 

 

Reaktorin ydin on puolestaan teräksisen paineastian - tuon painekattilan - sisällä. Paineastia on suunniteltu kestämään vaurioitta jäähdytysveden väliaikaisen menetyksen aiheuttaman paineen nousun. Paineastiaa, reaktorin kolmatta puolustuslinjaa, ympäröi itse suojarakennus. Tämän neljännen puolustuslinjan tehtävä on pitää reaktoriydin hallinnassa, vaikka kaikki muu pettäisi. 

 

Suojarakennuksen päällä on kevytrakenteinen peltihalli, joka lähinnä suojaa nosturia ja muuta reaktorin laitteistoa sään vaikutuksilta.

 

Mitä tapahtui?

 

Maanjäristyksen iskiessä reaktorit sammutettiin automaattisesti muutamassa sekunnissa laskemalla (Korjaus: tietenkin nostamalla, reaktorin rakenteesta johtuen) niinsanotut säätösauvat reaktoriytimeen. Säätösauvat “sammuttavat” ydinreaktion, eivätkä reaktorit siis ole olleet toiminnassa maanjäristyksestä alkaen. Missään vaiheessa onnettomuutta ei ole ollut vaaraa “käsistä karanneesta” ketjureaktiosta, ydinräjähdyksestä puhumattakaan. (Ydinräjähdykseen tarvitaan erittäin monimutkainen vekotin nimeltä ydinpommi. Yksikään ydinvoimala ei yksinkertaisesti pysty räjähtämään pommin tavoin.) 

 

Ydinreaktorissa on kuitenkin sammutuksen jälkeenkin vielä jälkilämpöä, joka aiheutuu polttoaineeseen muodostuneiden lyhytikäisten radioaktiivisten aineiden hajoamisesta. Jälkilämpö täytyy jäähdyttää, tai vaarana on polttoainenippujen vaurioituminen. Fukushimassa jäähdytys onnistui hyvin ensimmäisen tunnin ajan, kunnes kymmenmetrinen tsunami sammutti varageneraattorit. Maanjäristys oli katkaissut voimalan sähköyhteydet muualle Japaniin, joten jäähdytyspumpuilla ei ollut virtaa. 

 

Kun jäähdytys petti, reaktorissa ollut vesi alkoi kiehua höyryksi. Vedenpinta paineastian sisällä laski, paljastaen polttoainesauvat. Kun polttoainesauvojen yläosa paljastui, niiden lämpötila nousi huomattavasti. Polttoainesauvojen päällysteenä oleva zirkonium reagoi korkeissa lämpötiloissa vesihöyryn kanssa, hajottaen sen vedyksi ja hapeksi. Tämä, sekä höyryn paineen nousu, nostivat paineastian paineen noin kaksin-kolminkertaiseksi normaaliin käyttöpaineeseen verrattuna. Koska jäähdytystä ei ollut saatavilla, voimalan henkilökunta teki päätöksen laskea osa höyrystä ulos reaktorista, jotta itse reaktorin paineastia ja primääripiiri eivät vaurioituisi. He tekivät näin käyttäen yhtä yhdestätoista tätä tarkoitusta varten asennetusta, osin automaattisesta turvaventtiilistä. 

 

Reaktorista ulos päästetty höyry oli onnettomuuden alkuvaiheessa hyvin lievästi radioaktiivista, pääasiassa sen sisältämän radioaktiivisen typen vuoksi. Hyvin lievä radioaktiivisuus tarkoittaa tässä yhteydessä annosta, jonka saisi esimerkiksi lentämällä yhden kerran Yhdysvaltoihin. Radioaktiivisen typen puoliintumisaika on niin pieni, että minkäänlaista vaaraa ympäristölle ei aiheutunut, ennen kuin typpi oli hajonnut vaarattomaksi. 

 

Valitettavasti höyryn mukana tuli myös reaktorissa syntynyttä vetyä. Tämä vety kertyi suojarakennuksen päällä olevaan reaktorihalliin. Vedyn ja hapen seos on hyvin herkästi syttyvää, ja reaktorihallia olisi pitänyt tuulettaa. Jostain syystä näin ei voitu tehdä. Tuloksena olivat nähdyt kaksi dramaattista räjähdystä.

 

Räjähdykset eivät vahingoittaneet itse reaktoria tai reaktorin suojarakennusta. Ne tuhosivat ainoastaan kevytrakenteiset hallit reaktorin päällä. 

 

Samaan aikaan reaktorin ylikuumeneminen jatkui. Jossain vaiheessa onnettomuutta paljastuneiden polttoainenippujen lämpötila nousi niin korkeaksi, että zirkoniumputkiin tuli halkeamia. Näistä vapautui jonkin verran radioaktiivista cesiumia ja jodia reaktorin jäähdytysveteen. Kun reaktorin painetta jouduttiin laskemaan edelleen paineenalennusventtiilien kautta, osa cesiumista ja jodista pääsi ilmakehään. Näiden aineiden päästöt olivat vastuussa radioaktiivisuustason noususta voimala-alueella. Korkein mitattu annosnopeus voimala-alueella oli tietojeni mukaan 1500 mikrosievertiä/tunti, ja taso on laskussa. Uutisissa ei anneta vertailukohtia, joten tässä yksi esimerkki: voimalan lähellä oleskelleet ihmiset olisivat pahimmillaan saaneet noin kolmea röntgenkuvaa vastanneen säteilyannoksen. 

 

Cesiumin havaitseminen oli osoitus myös siitä, että polttoainesauvat ovat vaurioituneet. Osa polttoainenipuista on saattanut sulaa; pahimmassa tapauksessa näiden sisältämä polttoaine on päätynyt reaktorin paineastian pohjalle. Näin kävi Three Mile Islandin onnettomuudessa 1979. Kun reaktorin henkilökunnalle selvisi, että polttoainenipuissa on vaurioita, reaktoria ryhdyttiin jäähdyttämään merivedellä. Näin ei tehty aikaisemmin, koska meriveden käyttäminen tekee reaktorista käyttökelvottoman. Nyt reaktorit on täytetty merivedellä, johon on lisätty vielä varmuuden vuoksi boorihappoa. Boori toimii säätösauvojen tapaan ydinreaktion sammuttajana, varmistaen, että vaikka reaktorin ydin olisi täysin tuhoutunut ja sulanut suojarakennuksen pohjalle, ydinreaktiota ei voisi tapahtua. 

 

Ydinpolttoaine jäähtyy koko ajan. Riskiä merkittävästä radioaktiivisten aineiden vuodosta tai suojarakennuksen vaurioista ei ole. 

 

Mitä olisi voinut tapahtua?

 

Jos merivettä ei olisi jostain syystä voitu käyttää jäähdytykseen, reaktorin painetta olisi täytynyt säännöllisin väliajoin alentaa laskemalla höyryä ilmakehään. Kun suurin osa jäähdytysvedestä olisi laskettu ulos, uloin suojarakennus olisi suljettu kokonaan ja ytimen olisi annettu sulaa. Three Mile Islandissa ytimen sulaminen pysähtyi reaktorin paineastian sisäpuolelle, kun sulaan zirkoniumiin ja uraanioksidiin verrattuna hyvin kylmä teräs jäähdytti nopeasti sulaneet roiskeet. Ytimen sulaminen olisi pysähtynyt viimeistään suojarakennuksen pohjalle, tätä varten valettuun grafiittisekoitteiseen betonilaattaan. Niin kauan kuin suojarakennus säilyisi ehjänä (ja se on säilynyt ehjänä koko onnettomuuden ajan), ympäristöön ei olisi päässyt merkittäviä (=yleisöä vaarantavia määriä) radioaktiivisia aineita. 

 

Ytimen sulamisen jälkeen suojarakennusta pidettäisiin suljettuna jonkin aikaa, antaen ydinsulan jäähtyä ja jähmettyä. Samalla reaktorin sisälle vapautuneet radioaktiiviset hiukkaset sitoutuisivat reaktorin rakenteisiin. Ennen pitkää jäähdytysjärjestelmä olisi kytketty käyntiin, ja ydinsula jäähdytetty. Suojarakennus siivottaisiin sisäpuolelta, ja sulanut ydin paloiteltaisiin roboteilla kappaleiksi ja pakattaisiin kuljetuskanistereihin. 

 

Näin toimittiin Three Mile Islandissa ytimen osittaiseen sulamiseen johtaneen onnettomuuden jälkeen. Three Mile Island ei vaarantanut yhdenkään ihmisen henkeä tai terveyttä. Lukuunottamatta voimalan työntekijöitä, Fukushimakaan ei vaarantanut yhdenkään ihmisen henkeä tai terveyttä. Massiivinen evakuointi voimalan läheltä on enemmänkin osoitus herkkyydestä, jolla ydinturvallisuuteen suhtaudutaan - ei niinkään todellisesta vaarasta. 

 

Missään vaiheessa ei ole ollut mahdollista, että reaktorin sisältö leviäisi räjähdysmäisesti ympäristöön. Tshernobylissä laskeuman aiheutti reaktorin rakenteissa olleen grafiitin tulipalo, ja suojarakennuksen puuttuminen. Fukushiman reaktorissa ei ole palavia aineita. Vaikka reaktorin sisällä olisi tapahtunut räjähdys, reaktorin heikoin kohta on jäähdytysputkiston liitos reaktoriastiaan. Paineastia olisi siis murtunut sieltä. Liitoskohta on vielä suojarakennuksen sisällä, ja paineastiasta karanneet radioaktiiviset aineet olisivat jääneet suojarakennuksen sisälle. 

 

Vaikka jokin mekanismi olisi rikkonut suojarakennuksen, tulipalon mahdollisuuden puuttuessa suurin osa radioaktiivisista aineista ei olisi voinut levitä kuten Tshernobylissa. Ilmaan olisi päässyt lähinnä cesiumia ja jodia. Tshernobylin ja Fukushiman eroista lisää esim. täällä.

 

Mikä on tilanne, ja mitä tulee tapahtumaan?

 

 • Tilanne on vielä vakava ja reaktorien vakaana pitäminen vaatii vielä toimenpiteitä, mutta vakavaa onnettomuutta ei ole odotettavissa - vaikka korjausyritykset epäonnistuisivatkin. Pieniä määriä radioaktiivisia aineita pääsee todennäköisesti ilmakehään, mutta pitoisuudet ovat niin vähäisiä, että niistä ei tule olemaan terveysvaikutuksia. Jos luette uutisointia päästöistä, yrittäkää etsiä tietoa, kuinka suuria päästöt todennäköisesti ovat - toimittajat eivät osaa vertailla asioita, vaan heille kaikki radioaktiiviset päästöt ovat samanarvoisia. Tähän mennessä pahin päästö vastaa annoksena kolmea röntgenkuvaa, ja eniten säteilyä saaneen työntekijän annos vastaa vuoden asumista hyvin korkean luontaisen taustasäteilyn alueella.
 • Tähän mennessä vapautuneiden radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat pieniä. Jos olisit istunut voimalan savupiipun vieressä onnettomuuden tapahtuessa, eliniänodotteesi laskisi todennäköisesti saman verran kuin jos tupakoisit koko ikäsi. Kauempana voimalasta pitoisuudet olivat pahimmillaankin huomattavasti pienempiä. Pitkäaikaisia terveysvaikutuksia ei todennäköisesti tule kuin enintään muutamalle pahiten altistuneelle voimalan työntekijälle. Suurin terveysriski on tiedonpuutteen ja yliampuvien otsikoiden aiheuttama stressi ja paniikki: Tshernobylin vakavin terveysvaikutus oli 100 000 - 200 000 terveen sikiön abortointi, kun äidit pelkäsivät epämuodostumia - suotta. 
 • Suomessa ei voida havaita minkäänlaisia vaikutuksia edes tarkimmilla ja herkimmillä mittareilla. 
 • Reaktoreiden polttoainesauvoissa on jonkin verran vaurioita. Sekä reaktoreiden 1, 2 että 3 paineastia, primääripiiri, ja suojarakennus ovat ehjiä ja tiiviitä (muuten paine ei voisi olla normaalin käyttöpaineen tasolla, kuten se nyt on).
 • Jäähdytykseen käytetyn meriveden epäpuhtaudet muuttuvat lievästi radioaktiivisiksi. Merivesi tullaan kierrättämään suodattimien läpi näiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Sen jälkeen merivesi korvataan normaalilla puhtaalla jäähdytysvedellä. 
 • Ennen pitkää reaktorin paineastia avataan ja reaktoriydin nostetaan pois, aivan kuin normaalissa polttoaineen vaihdossa.
 • Sulaneet polttoainesauvat kaavitaan reaktorin pohjalta roboteilla ja kuljetetaan jälleenkäsiteltäviksi.
 • Virheistä opitaan, ja Japanin reaktorit tullaan tarkastamaan ja päivittämään kestämään vähintään magnitudi 9.0 maanjäristys ja tsunami, tai todennäköisesti enemmän.

 

Samaan aikaan Fukushimassa padon murtuma huuhtoi mennessään 1800 kotia. Muualla Japanissa kuolleita on luultavasti kymmeniä tuhansia, loukkaantuneita ja kodittomia vielä enemmän. Ainakin yksi öljynjalostamo on tulessa, palon levittäessä myrkkyjä asuinalueille. Kokonaisia kaupunkeja on hävinnyt kartalta. Nämä ovat tämän hirmuisen katastrofin todellisia vahinkoja - ei Fukushiman onnettomuus. 

 

LISÄYS 14.3. 12:30:

 

STUK:in tiedotteessa Fukushiman säteilyannoksista on taulukko, jossa on esimerkkejä säteilyannoksista. Taulukko on muuten erinomainen, mutta useita ihmisiä on hämännyt, että Fukushiman säteilyannokset on ilmoitettu mikrosieverteinä kun taas esimerkit annoksista ovat millisieverteinä. Koska millisievertin tunnus on mSv ja mikrosievertin μSv, erehdys on helppo tehdä - mutta yksiköiden ero on tuhatkertainen!

 

Tässä siis tietoja Fukushiman säteilytilanteesta ja esimerkkejä, samoissa yksiköissä (mikrosievert eli  μSv, tai mikroSv). LISÄYS 14.3. klo 13.10: Lisäsin tietoja Japanin normaalista taustasäteilyn tasosta, sekä vertailun vuoksi esimerkkejä Iranin Ramsarista, jossa on mitattu maailman korkeimpia luonnollisen taustasäteilyn tasoja. Ramsarissa ei ole kyetty havaitsemaan mainittavia terveysvaikutuksia. Lähde

 

Suurin mitattu hetkellinen annosnopeus: 1500 μSv/h

Tämänhetkinen annosnopeus: 50 μSv/h

Suurin työntekijällä mitattu annos: 100 000 μSv

 

 • 10 mikrosievertiä: Hammasröntgenkuvauksesta potilaalle aiheutuva annos
 • 100 mikrosievertiä: Keuhkojen röntgenkuvauksesta potilaalle aiheutuva annos¨
 • 430-1260 mikrosievertiä: Japanilaiselle luonnon taustasäteilystä aiheutuva annos vuodessa, lähde
 • 2000 mikrosievertiä: Annos, jonka lentokoneessa työskentelevä saa kosmisesta säteilystä vuodessa
 • 3700 mikrosievertiä: Suomalaiselle säteilystä (sisäilman radon, röntgentutkimukset jne.) aiheutuva keskimääräinen annos vuodessa
 • 20 000 mikrosievertiä: Tietokonetomografiakuvaus 
 • 50 000 mikrosievertiä: Säteilytyöntekijälle suurin sallittu (lakisääteinen) annos vuoden aikana
 • 100 000 mikrosievertiä: suurin Fukushiman työntekijältä mitattu annos
 • 102 000 mikrosievertiä: keskimääräinen mitattu luonnollisen taustasäteilyn vuosittainen annos, Ramsar, Iran (lähde)
 • 260 000 mikrosievertiä: suurin mitattu luonnollisen taustasäteilyn vuosittainen annos, Ramsar, Iran (lähde)
 • 6 000 000 mikrosievertiä: Annos, joka vuorokauden aikana saatuna saattaa johtaa henkilön kuolemaan. Tällaisen annoksen voi saada vain esimerkiksi silloin, kun henkilö on lähellä sitä paikkaa, jossa räjäytetään ydinase.

 

Esimerkkejä annosnopeuksista:

 

 • 0,04-0,30 mikrosievertiä tunnissa: Luonnon taustasäteily Suomessa
 • 0,4 mikroSv/h: Annosnopeus, jonka ylittyessä Suomen säteilyvalvontaverkon automaattinen säteilymittari hälyttää
 • 5 mikroSv/h: Annosnopeus lennettäessä 12 kilometrin korkeudessa
 • 5 mikroSv/h: Tshernobylin onnettomuuden aikana suurin mitattu annosnopeus Suomessa
 • 5-50 mikroSv/h: annosnopeus 2 km päässä Fukushimasta
 • 30 mikroSv/h: Isotooppihoitoa saaneesta potilaasta metrin etäisyydellä mitattu annosnopeus, jonka alittuessa potilas pääsee kotiin
 • 50 mikroSv/h: annosnopeus Fukushimassa
 • 100 mikroSv/h: Suojelutoimet (esim. sisälle suojautuminen) ovat tarpeen
 • 1500 mikroSv/h: suurin mitattu hetkellinen annosnopeus Fukushimassa

 

PÄIVITYS 14.3. KLO 15:40:

 

Uutisten mukaan myös reaktorissa numero kaksi on ongelmia. Polttoainesauvat ovat jääneet kokonaan ilman jäähdytystä. Jos jäähdytystä ei kyetä palauttamaan, ollaan tilanteessa "mitä voisi tapahtua." Polttoainesauvojen zirkoniumseoskuori voi sulaa, jolloin polttoainepelletit tippuisivat reaktorin pohjalle. Näin kävi vuonna 1979 Three Mile Islandissa.

 

Vaikka tämä saattaa johtaa vielä uusiin paineenlaskuihin, vakavan onnettomuuden riski on kuitenkin pieni. Tämä johtuu kahdesta asiasta: 1) polttoaine on ehtinyt jo jäähtyä muutaman päivän, ja 2) polttoainenippujen hajoaminen lisää polttoaineen pinta-alaa, ja helpottaa jäähdytystä. 

 

Lisään asiaa sitä mukaa kun tietoa tulee.

 

PÄIVITYS 14.3. KLO 16.45: Kakkosreaktorin jäähdytys toimii nähtävästi jälleen. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (91 kommenttia)

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Mielenkiintoinen kysymys on miksi voimalan varavoima petti niinkin pahasti. Siellä ilmeisesti oli 4 diselgeneraattoria jotka lakkasivat aika pian toimimasta. Vaurioituivatko itse generaattorit, niiden polttoainejärjestelmä vai missä oli vika?

Toinen kysymys on siinä, että noiden muiden reaktoreiden osalta kyse näyttää olevan hitaammasta tapahtumasta jossa ehkä syynä ei ole sähkönsaantiongelmat, sillä silloin tapahtuman olisi pitänyt olla aika samanlainen. Voisiko ongelmana olla ainakin osin sekundäärivesikierron vaurioituminen? Sekundäärikiertohan kuljettaa lämpöä pois laitoksesta ja se ottaa vetensä laitoksen ulkopuolelta... Ilman sitä primäärikierron lämpötila jatkaisi kohoamista ja tulos olisi viivästetysti samankaltainen kuin primäärikierron pysähtymisessä.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Ilmeisesti kymmenmetrinen tsunami oli liikaa generaattoreille. Näyttäisi siltä, että generaattorit hörppäsivät vettä, tai että niiden jäähdytys petti. Varmaa tietoa ei ole.

Kolmosreaktorin tilanne saattaa olla samankaltainen kuin ykkösreaktorin, eli kysymyksessä olisi jonkinlainen vesikierron menetys. Toisaalta, luin juuri uusimman päivityksen - ilmeisesti noissa reaktorihalleissa säilytetään ihan normaalisti suuria määriä vetyä, jota käytetään hapen muodostumisen kontrollointiin reaktorin sisällä. Seuraavan linkin takana reaktori-insinööri arvelee, ettei lämpötila ole noussut kummassakaan reaktorissa missään vaiheessa niin korkeaksi, että se selittäisi vetyräjähdykset.

http://bravenewclimate.com/2011/03/14/fukushima-mo...

Käyttäjän piraattituomas kuva
Tuomas Santakallio

Samaan aikaan keskisellä Tyynellä Valtamerellä lentotukialus Ronald Reaganin miehistö sai kuukauden loman ja bonuksen, aluksen purjehdittua säteilypilven läpi. 17 miehistön jäsentä joutui sairaalahoitoon laskeuman vuoksi.

http://www.nytimes.com/2011/03/14/world/asia/14plu...

Mutta asiaan:

Entä, jos polttoaine on nyt paljastunut ilmalle, ja Tshernobylin tapaan on valumassa betonilaatan halkeamien lävitse?

Eikö tässä tapauksessa ole ympäristötuho paitsi mahdollinen, peräti todennäköinen?

Käyttäjän piraattituomas kuva
Tuomas Santakallio

Tässä ydinvoimavastainen, mielipiteillä sävytetty, mutta hyvin sitatoitu, faktoiltaan oikea kirjoitukseni, sekä Gorbatshovin, Blixin, ja Puna-Armeijan Tshernobyl -operaatioon osallistuneiden sekä sitä komentaneiden ihmisten, Thsernobyliä tapahtuman aikana kuvanneiden toimittajien, ja alueen evakuoitujen asukkaiden haastatteluja:

http://teapartisan.org/index.php?option=com_conten...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Tuomas, kerrataanpas nyt tosiasiat. Tuo linkkaamasi teksti kertoo, että säteilymittari piippasi ja 17 avustustehtävissä ydinvoimalan lähelle lentänyttä merimiestä joutui dekontaminaatioon. Suomeksi sanottuna, suihkuun ja jynssäykseen. Ei sairaalahoitoon. Eikä kaukana Tyynellämerellä, vaan voimalan lähialueilla.

Annoksen arvellaan vastaavan noin kuukauden altistumista normaalille taustasäteilylle. Tämä kuitenkin riippuu tietenkin siitä, missä päin maailmaa asuu - taustasäteilystä saatu annos vaihtelee alle 1 millisievertistä vuodessa yli 260 millisievertiin vuodessa. Erittäin luultavaa on, että merimiehet altistuisivat huomattavasti suuremmalle annokselle asumalla kuukauden Suomessa. Esimerkiksi Pispalassa mitataan yli 25 millisievertin vuotuisia säteilyannoksia.

Olet ilmeisesti ehdolla julkiseen virkaan. Sinulla on siksi meitä muita suurempi vastuu sanomisistasi. Jos kirjoittelet vastaavia muualle, pyydän että lukisit ensin itse nuo linkkaamasi jutut.

Mutta asiaan: polttoaine on paljastunut ilmalle _reaktorin sisällä_. Niin kauan kun reaktorin paine on normaali-ilmanpainetta korkeampi, tiedämme varmasti, että vakavaa vuotoa ei ole tapahtunut.

Osa polttoaineesta, tai vaikka koko nippu, saattaa sulaa jos merivettä ei saada reaktoriin sisälle. Silloin käy juuri kuten Three Mile Islandissa: ydinsula valuu reaktoriastian pohjalle ja todennäköisesti jähmettyy sinne. Jos se onnistuu läpäisemään reaktoriastian, se valuu erikoisbetoniselle pohjalaatalle. En tiedä miten olet käsityksessä, että siinä on halkeamia - itse en ole tälläisistä kuullut.

Katastrofi on kaikissa näissä tilanteissa hyvin epätodennäköinen. Three Mile Islandissa - joka muuten oli luokiteltu Fukushimaa vakavammaksi onnettomuudeksi - ilmaan pääsi jonkin verran radioaktiivisia kaasuja, aivan kuten Fukushimassa. Itse reaktori ja käytännössä kaikki radioaktiiviset aineet pysyivät suojarakennuksen sisällä.

Koskaan ei voi sanoa, että katastrofi olisi täysin mahdoton. Voihan esimerkiksi olla, että järistys on herättänyt Godzillan ja se murskaa Japanin reaktorit. Tämänkään vaihtoehdon todennäköisyyttä ei voi sulkea pois.

Henri Lentonen

Tervehdys,

kyllä se nyt on vaan niin, että ilman ydinvoimaloita ei tapahdu ydinonnettomuuksia! Suomessa on myös ydinvoimaloita, jotka voivat räjähtää aivan samalla tavoin, inhimillisestä virheestä, tietokoneviasta: kun kaikki näiden idioottien pilipaliviritykset pettävät niin siinä ei selittelyt auta..

Vaikka kova selittely nyttenkin on vallallaan, ydinvoima on edelleen turvallista, "ei hätää" ja samaan aikaan 3 reaktoria ovat kolmatta päivää sulamistilassa ja vuotavat ilmakehään radioaktiivista jätettä.

Suomen media vaikenee asiasta tehokkaasti, mm. että yksi reaktoreista on ns. MOX-reaktori joka voi aiheuttaa 2 MILJOONAA KERTAA suuremmat tuhot kuin Tshernobylissä.

Tällaista peliä päättäjämme pelaavat kustannuksellamme ja kirkkain silmin valehtelevat ns. YDINKIIMASSAAN, että ydinvoima on turvallista. Säteilyturvakeskuksen sivuilla lukee näppärästi, että ydinvoimala ei voi räjähtää missään maapallolla nykytekniikalla, vaan kuinkas kävikään?

Perussuomalaiset kannattavat myös ydinvoimaa, olisiko tässä syy miksi media lakaisee asiaa maton alle niin touhukkaasti?

Blogissani on kootusti tietoa tapahtuneesta, Suomeen on välittömästi julistettava hätätila, koska suurin osa ydinjätteestä on ilmakehän yläosissa kuumuuden nostamana ja voi sieltä myös Suomeen olla JO NYT laskeutunut:

http://sirhenriristi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/6494...

- Kiltamestari

sami oksanen

Mitäs jos vetäisit alahuulen niskan taakse ja nielaisisit oman pääsi noiden paskan jauhamisesi kanssa, radioaktiivista säteilyä leviää kokoajan todella paljon niin jopa että merellä laivat saavat tartunnan!

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2011031413360946_...

J. Gagarin

Hienoa kun uskot Iltalehteen enemmän kuin asiantuntijoihin! Seuraavaksi voitkin kertoa mitä Seiska asiasta on mieltä!

sami oksanen

Hyvä esimerkki paskanpuhujasta, pitkät rivit hienosti sommiteltuja lauseita ja kaikki suoraa paskan jauhantaa!

Joka tuutin täydeltä tulee kuvia jossa ydinvoimalat räjähtelee palasiksi ja tämä foliohattu yrittää vielä olla joku viisas nero, syö itses ja katoa!

Jouni Haimi

Sami sami tässä on hyvä esimerkki ihmisestä joka tietää asioista jaa toisaalta ihmisestä joka vaan luulee tietävänsä kuten sinä Sami

Jouni Haimi

Sami sami tässä on hyvä esimerkki ihmisestä joka tietää asioista jaa toisaalta ihmisestä joka vaan luulee tietävänsä kuten sinä Sami

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Osaatko osoittaa ja perustella alkuperäisen kirjoittajan kirjoituksesta jotain asiavirheitä, vai huuteletko täällä vain alatyylisyyksiä?

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Radioaktiivisen tilanteen hahmottamiseksi kannattaa tutustua seuraavaan tiedotukseen: http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparisto...

Hieman tulkintaa. Tällä hetkellä voimalatyöntekijät altistuvat noin tunnissa vuotuiselle sallitulle säteilymäärälle mitä on yhdinvoimalassa työskenteleville määrätty. Jollei noilla ole kovin ahkeraa kiertoa jossa vaihdetaan uusia tekijöitä tilalle, tulee työntekijöiden sairastumisriskit nousemaan nopeasti. Tilanteen ollessa mikä on, on epätodennäköistä, että näitä työntekijöitä voidaan vapauttaa tehtävistä niin pian kuin olisi näiden terveyden huomioiden tarpeellista. Toki suojapuvut auttavat asiassa paljonkin, mutta en ole pätevä arvioimaan niiden todellista vaikutusta tässä tilanteessa. 20 kilometrin suojaetäisyyden ulkopuolella säteilytaso on jo niin alhainen, että taidetaan mennä jo niin pieniin annoksiin, että ydinvoiman vaikutukset ovat havaittavissa vasta vuosien päästä tilastollisin menetelmin.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Odottaisin, kunnes dosimetrien lukemat saadaan tarkastettua. Vaikka annosnopeus ulkotiloissa onkin tuo vuotuisen sallitun annoksen verran, se ei vielä välttämättä tarkoita, että altistuminen olisi yhtä suurta.

Pitoisuudet laskevat etäisyyden funktiona niin nopeasti, että oleskelu voimalan lähelläkään ei todennäköisesti aiheuttaisi kovin merkittävää terveysvaaraa. Ihan hyvä sinänsä, että evakuointi on ollut laajaa.

Suoraan sanottuna, pidän jonkin verran epätodennäköisenä että merkittäviä vaikutuksia havaitaan edes tilastollisesti. Tshernobylinkin vaikutusten havaitseminen on ollut todella hankalaa, ja siinä sentään puhuttiin aivan eri mittaluokan onnettomuudesta ja altistuneiden määrästä.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Lisäsin artikkeliin vähän tietoa näistä annoksista. Eli annosnopeus näyttäisi tuottavan suurimman sallitun annoksen noin 1000 tunnissa. Ei siinä, itsekin menin ensiksi lankaan - tuo STUK:in sivu on aika hämäävä!

Viliho Seppäin

On se energialähteenä vimmainen tuo ytinvoima!Helvetin tuikea suorastaan!

Ennenkuin tilanne on edes osittain ohi niin Suomessa on osa polttanut gallonan jos toisenkin löpöä jahdatessaan jodia. Varmuuden vuoksi. Hahhah.

Ja toinen osio ihmisistä kuluttaa helvetillisen määrän energiaa spekuloiden vaihtoehdoista ja posmottaen kantojaan ydinvoimasta.

Voisiko olla järkevää katsella vasta sitten kun koko köntsä on räpsähtänyt tuulettimeen?

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

J .Gagarin --privileegiomulkkujen-suojelija-lobbari. Paljonko tulee mustasilmiltä almuja?

--------------------------------------------------------------

Ps. myyköhön maailman (näillä näkymin) seitsemänneksi kallein himmeli miten halvalla sähköä? Varmaan hiton halvalla.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Suosittelisin kirjoittajille seruaamaan muuta kuin suomenkieliset uutissivut.....BBC ei varmaan ole täysin riippumamton sekään, mutta selvästi enemmän tietoja siitä saa, ja myös teidotusta ja arveluja eri taholta. Suomessa näet kun on joko kohuotsikkoja tai sitten tämä "Suomessa ei koskaan ole vaaraa; eikä nyt ainakaan paniikkia saa tiedolla synnyyttää". Tuntuu että suurin osa kirjoittajista kirjoittaa vanhentuneiden tietojen pohjalta ja lähinnä oman valmiiseen päätelmään nojaten, vaikka emme kukaan vielä tiedä mikä oikeastaan on tapahtunut ja mihin päädymme. Kerta kaikkiaan vie uskottavuutta tämä: minä tiedän jo että.....

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

Olipas harvinaisen selväjärkinen ja kylmään rauhalliseen harkintaan perustuva kirjoitus Fukushimasta. Lisää tällaisia. Vähemmän pölhöpaniikkia.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Valikoiva ja enakkotietojen sävystämänä. Mistä kirjoittaja tietää?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Seuraamalla muutakin kuin uutisia. Esimerkiksi teknistä keskustelua aiheesta. Ja melko pitkästä paneutumisesta ydinvoimaan.

sami oksanen

Odotellaan, odotellaan, säteily leviää ja kumisaappaat odottelee, vaikka kaksi ydinvoimalaa on jo räjähtynyt, ihmiset, laivat ja helikopterit ovat saaneet säteilyä yhdysvaltain puolustusvoimia myöten tämän todenneet!

Mikä on se TAHO jota te kumisaappaat uskotte?

Ei sellaista tahoa ole sillä teitä kiinnostaa vain oma oikeassa oleminen ja väärässä olemistanne että hyväksy sillä se sotii ylpeyttänne vastaan joka on vahvinta teissä!

Toisin sanoen psykopatia on ongelmanne.

J. Gagarin

Yhtään ydinvoimalaa ei ole räjähtänyt eikä yksikään ihminen ole kuollut ydinvoimalaonnettomuudessa, koska sellaista ei ole ollut.

USA:n laivastouutinen lienee ennenaikaiseen teoreettiseen spekulaatioon pohjautuva ankka. Kun laiva on seilannut Fukushiman ohitse, niin lehtiä saadaan myytyä paremmin otsikkoja revittämällä.

Silloin, kun Tshernobylin onnettomuus sattui, uutisoitiin Australiassa, että 20.000 ihmistä on Suomessa kuollut onnettomuudessa. Parin tunnin kuluttua se korjattiin kahdeksituhanneksi ihmiseksi. Serkkuni Australiasta ottivat huolissaan yhteyttä meihin, että vieläkö olemme hengissä.

Käyttäjän elukka kuva
elukka elukka

Niin ja lentotukialuksessa oli taatusti sen verran herkät mittarit, että ne noteeraavat pienimmät säteilyerot. Tarkalla mittarilla ja ihmisten turvallisuudella on valovuosien ero. Itse oli Tsernobyli päivänä Suur-Helsingissä ulkotöissä ja uskon altistuneeni enempi tai väh saman verran kuin japanilaisen voimalan lähiympäristössä.

Tsernobylin onneettus oli todellinen, mutta sen ympärillä pyörivä hysteria mm. USA:laisten ja saksalaisten rouvien seassa nousi sellaisiin mittasuhteisiin, että Suomessa oli kuulemma kuollut miljoonia ja maa saastunut asuinkelvottomaksi. Itse Tsernobyli oli kuitenkin lähempänä Saksaa kuin Suomea. Saastepilvi meni Etelä-Ruotsiin ennen Suomea.

Kiitos J. M. Korhoselle kirjoituksesta. Asiasta sain nyt miljoona kertaa enemmän tietoa kuin median lässytykseltä.

P.s.
Kirjoituksista on ilmennyt, että mm. IFR-hyötörektori olisi sammunut itsestään tässä onnettomuudessa?

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Gagarilla on varmaan tarkemmat mittarit.....ja osaa "järkevästi" päätellä että kaikki todisteet säteilystä ja vaarasta ovat vääristelyä kun taas kaikki todisteet turvallisuudesta ovat ihan varmasti oikeat. Voimalayhtiö on useasti saatu viime vuosina kiinni valehtelmisesta ja asioiden pimentämisestä turvallisuusasioista eikä japanilaiset ovat varmoja ollenkaan mihin uskoa, mutta Gagari kyllä tietää......

sami oksanen

Ja olen iloinen siitä että teillä on se, egonne tulee hajoamaan samalla tavalla kuin ihanteenne, - ydinvoimalat...on se pojat pamaus, ja kivulias sellainen!

Jouni Haimi

No just joo sami ...olet hyvä esimerkki siitä kun joillekin onnettomuudet käy psyyken päälle.

Ulkosuomalainen Saksassa

Tää "sami" on meuhkannu samalla laatutasolla niin monessa ketjussa, että veikkaisin häntä ydinvoiman kannattajan tekemäksi false flag operaatioksi. Kukaan oikeasti ydinvoimaa vastustava ei todellakaan halua assosioida itseään samin esittämään argumentaatioon.

Juhani Putkinen

Kiitos hyvästä artikkelista!

Pentti Järvi

Selkeä kuvaus siitä, mitä siellä on ilmeisesti tapahtunut ja tapahtuu.
Juhani: miten on, voisiko noita voimaloita rakentaa hieman ylemmäs merenpinnasta tsunamien ulottumattomiin?

Pekka Raukko

Jep.
Hyvin vakuuttava ja selkeä kuvaus siitä, mitä on saattanut tapahtua, tai saattanut meinata tapahtua, ja mitä mahdollisesti voi vielä tapahtua tai tapahtunee jos asia menevät niin kuin ne saattavat mennä.

Juhani Putkinen

Kun rakennetaan uusia ydinvoimaloita mannerlaattojen reuna-alueille tai muuten tsunamivaarallisille alueille, niin tsunamit pitää ottaa jotenkin huomioon - kyllä siihenkin keinot löytyy.

Mika. H

Hieno kirjoitus. Kiitos, että edes joku osaa lähestyä asiaa hieman tieteellisemmin kuin nämä nykyjournalismin edustajat.

Tulevaisuudessa on myös mielenkiintoista lukea tapahtumasta lopullinen onnettomuusraportti. Viimeistään siinä vaiheessa pitäisi kaikille tulla selväksi kuinka vaarallista ydinvoima sitten ihan aikuisten oikeasti on.

Myönnän kyllä, että oli aika huiman näköistä kuin ensimmäinen laitos räjähti. Käsittääkseni kuitenkin tuokin tulkittiin tässä vaiheessa Ines 4:ksi vakavuudeltaan. Eli siis maailman kolmanneksi (jaettu sija) vaarallisemmaksi onnettomuudeksi.

Suhteessa tuohon kokonaistilanteeseen nuo ydinvoimaloiden ongelmat ovat tosissaan ihan pienimmästä päästä. Pelkkä vesi on todellakin murhaavaa!

Pekka Raukko

Se, mitä Fukushimassa minusta oikeasti tapahtui, oli uuden komponentin tulo ydinvoimakeskusteluun. Vaikka siellä ei siis tapahtunutkaan mitään varsinaista ydinonnettomuutta, vaan ainoastaan räjähti muutama ydinvoimala, niin oletan että tapahtuma oli kuitenkin luonteeltaan sellainen, että vastaavaa ei pidetä Suomessa toivottavana.

Tulevaisuuden ydinvoimakeskustelussa ei siis enää riitä Suomalaisen ydinvoimalan turvallisuuden osoittamiseksi se, että osoitetaan meidän voimaloidemme erot venäläisten voimaloiden reaktorityyppeihin ja turvallisuuskulttuuriin. Nyt sama täytyy tehdä myös suhteessa Japanilaiseen ydinvoimaan.

Eli oikeastaan ei ole tapahtunut mitään muuta, kuin että retoriikan tarve on hieman kasvanut.

J. Gagarin

"Vaikka siellä ei siis tapahtunutkaan mitään varsinaista ydinonnettomuutta, vaan ainoastaan räjähti muutama ydinvoimala,..."

Siis ydinvoimalan "sadekatto" meni rikki.

Jos haluat, että sinut otetaan vakavasti, niin pysyttele totuudessa. Yksikään ydinvoimala ei ole räjähtänyt. Kyllä siellä satojatuhansia muitakin rakennuksia on mennyt rikki.

Pekka Raukko

Mikä on mielestäsi räjähdyksen jälkeisen partikkelikoon raja, että voidaan sanoa ydinvoimalan räjähtäneen?

Jos siellä on mennyt vain jokunen sadekatto, niin Suomestahan voisi lähettää muutaman lainapeitteen, niin saavat taas voimalat käyntiin. Jossain nimittäin kerrottiin, että siellä on pulaa sähköstä, ja onhan se nyt noloa, jos ongelma on vain sadesuojan puutteessa.

Onko siellä muka mennyt muitakin rakennuksia rikki. Minusta on näyttänyt siltä, että niihin on tullut joitakin pieniä vaurioita ja niiden sadekattoja on kellunut merelle.

J. Gagarin

Fukushiman katto-ongelma voidaan väliaikaisesti todellakin korjata lainapeitteellä, ja luulenpa, että niin on jo tehtykin.

Itse reaktoria ei enää käynnistettäne, koska sen sydän on todettu vaurioituneeksi ja varotoimena on aloitettu merivesijäähdytys, minkä uskotaan korrosoivan metalliosia sen verran, että vanha reaktori tultaneen hylkäämään.

Pekka Raukko

Kyllä japanilaiset on hulluja ja huonosti varautuneita, kun muutaman pressun puuttuminen johtaa 200.000 ihmisen evakuointiin.
Oliskohan kannattanut käydä Ropparissa hyvän sään aikaan.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Nyt näytät itsekin sekoittamaan faktat, ydinvoimala ja ydinreaktori kun ei ole samaa asiaa. Ydinvoimalassa on räjähtyneet kahdesti, kahden eri reaktorin kohdalla, mutta reaktorien oma ulkokuori on vastoin pelkoa pysyneet ehjät, ainakin toistaiseksi.

Sitten on tietysti olleet jäädytysongelmia myös muissa voimaloissa jossain määrin, ja myös tämän Fukoshiman kahdessa muissa reaktorissa, joiden kohdalla ei ole räjähtynyt. Ei räjähdys nyt ole se ainoa uhka, vaikka kuulostaa niin kamlalta.
Pysy faktoissa.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Kuulehan J.M. Korhonen.
Tarjoaisin nortin, jos vielä polttaisin. Edellyttäen että sinäkin polttaisit. Huomaamme, että kun emme kumpikaan polta, joutumisemme nortin epäterveellisille vaikutuksille on vähintäänkin kaksinkertaisesti estetty.

Esityksesi on kiihkoton- ja hyvä. Jopa nimimerkki "Gagarin", joita niitäkin täällä vilisee, kiitos päätoimittajan, koki orgastisen laukeamisen. Nimittäin, jos minulla olisi nimimerkin antama suoja, uskaltaisin avata vittuilusuoneni aivan eri tasolle, kuin nyt omana itsenäni. Huuskolle kiitos, joillekin hän tuon puskatason myöntää.

"Gagarinin" lisäksi, myös Japanin ydinvoimaloissa on tapahtunut laukeamisia. Turvajärjestelmien laukeamisia. Se on hyvä.....

Katastrofin prosessointi luonnon ehdoilla on kuitenkin vasta puolivälin tienoilla, mikäli uskoo jälkijäristys-ennustajien puheisiin. Näin myös ydinvoimalat odottavat uutta painetta niiden kestävyyttä kohtaan. Jo valmiiksi vaurioitunut, saattaa vaurioitua lopullisesti.

Vaikka jälkijäristyksiä ei tulisikaan, niin nyt lienee jo todistunut se seikka, että se on mahdollista. Täysin mahdollista.
Siis, jos voimalat on kehitetty kestämään yhden suuren järistyksen, onko ne suunniteltu kestämään kaksi suurta järistystä?
Kyllä me ihmiskuntana tulemme näkemään nämä vielä edessämme.

Tosin, nuo voimalat lienevät vaurioituneet lopullisesti turvajärjestelmien laukeamisista huolimatta- ja niistä tullee ydinvoimaonnettomuuden satavuotisia muistomerkkejä, mikä on eräs ydinvoimalaitoksen lopettamistapahtumaketju. Siis, ei ihmisen suunnittelema tapahtumaketju, vaan luonnon määräämä tapahtumaketju laitoksen toiminnan lopettamiseksi.

Sen tämä nyt kuitenkin todisti, kuinka vaarallisessa maailmassa me ydinvoiman suhteen jopa rauhanaikaisessa maailmassa elämme.

Minä olen puhtaasti maalaisjärjellä asioita pohtiva, ja se saattaa tietysti teitä asiantuntijoita hymyillyttää, mutta...................

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Tähän täytyy vain sanoa, etten tiedä.

Ydinvoimassa on riskejä - mielestäni ydinvoimattomuudessa on tällä hetkellä vielä enemmän riskejä. Käsistä karkaava ilmastonmuutos ei ole hyvä juttu, eikä meillä ole mitään takeita, että saisimme hiilidioksidipäästöt kuriin ilman ydinvoimaa. Ehkä saisimme - mutta kokeilu olisi tässä tilanteessa aika vastuutonta.

Raoul Konnos

Erittäin hyvä blogi, kiitos kirjoittajalle.

Viherpiipittäjien kommenteja lukiessaan tulee sellainen olo, kun koko Japanin tragedia olisi alkujaan ydinvoiman syytä. Käsittääkseni on kuitenkin niin, että luontoäiti on syystä tai toisesta (ilmastonmuutos?) toistaiseksi niittänyt muutaman tuhat ihmispoloista, mutta iso paha ydinvoima ei vielä ensimmäistäkään.

Sokaiseeko vihreä ideologia ihmisen ajatukset niin, että hän ei enää pysty lähdekritiikkiin lukiessan median toinen toistaan spekulatiivisempia juttuja? Ei media niitä juttujaan sinne laita jakaakseen faktaa, vaan saadakseen maksimaalisen määrän klikkauksia saiteilleen.

Mikähän saisi viherpiipittäjien sauvat laskeutumaan kriisitasoltaan? Tuohan voi käydä generaattorin päälle pitkittyessään.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Olisiko niin, että mielikuvasi vihreistä on vähän värittynyt?
Sitä miettiessäsi voit vaikkapa pohtia asiaa vertaamalla väitteitäsi blogiini, kun se tuppaa olemaan sopiva viherpiipertäjän blogi arvosteltavaksi: http://markok.puheenvuoro.uusisuomi.fi/64979-miett...

Raoul Konnos
Pentti Järvi

Kävin lukemassa bloggauksesi. Hyvä kirjoitus! Miksi eivät useammat vihreät voi olla edes sinnepäin samankaltaisia realisteja?

ps. Jaappaninmaan "vihreät" estivät tämänkin voimalan ajanmukaistamisen aikanaan.

Kari Keskitalo

Ei se meidän viherpiipertäjien syytä ollut, vaan huonosti laaditujen turvajärjestelmien. Elikkä vika oli ydinvoimalassa. Meillehän on vannottu monella suulla ettei tätä olisi voinut tapahtua Suomalaisessa ydinvoimalassa.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Jo pelkän meriveden käyttö jäähdyttämiseen on viimeinen hätäkeino koska asiantuntijoiden mukaan se myös tarkoittaa että yksikössä käynnistyy korroosiprosessi joka tarkoittaakin sen että reaktori ei enää koskaan voi ottaa käyttöön. Olisivatko tähän ryhdytty jos tilanne ei olisi ollut uhkaaava?

Raoul Konnos

Voimalahan oli taloudellisen käyttöikänsä loppupäässä jo muutenkin, joten uuden rakentaminen olisi ollut muutenkin perusteltua ja tulee nyt tehtyä.

Uhkaavia tilanteita tulee vastaan meille kaikille koko ajan. Esimerkiksi liikenteessä auttaa usein ratin kääntäminen ja jarrujen painaminen.

Käyttäjän Aarnolainen kuva
Juha K

Onko joku väittänyt, että tilanne ei ollut uhkaava?

Meriveden käyttö oli aika lailla viimeinen oljenkorsi ja se näyttää stabiloineen tilanteen. Korroosiota seuraa totta kai. Onhan merivesi kaikin puolin huono rakenteille, kun ultrapuhdasta ionivaihdettuakin vettä pitää puhdistaa koko ajan laitoksen normaalikäytössä.

Näitä reaktoreita ei oteta koskaan enää käyttöön. Siksi kynnys käyttää merivettä on korkea. Reaktorit ovat nyt ongelmajätettä.

Pentti Järvi

Rosa: poliittisista syistä tätäkään voimalaa ei saanut ajanmukaistaa...

Pekka Raukko

Tämä kun on leimallisesti tällainen faktaketju, niin kerropa sinäkin vähän, mistä nämä tietosi on peräisin?

Pentti Järvi

Pekka-san: se on samanlaista yleistietoutta kuin Ruotsin ydinohjelman kanssa. Siellähän nuorten kiinnostus ydinteknologiaan lopahti kun oli tehty päätös lakkauttaa ydinvoimatuotanto. No, siellä pidennettiin sitten käyttöaikaa ja on esiintynyt paljon ongelmia mm. henkilökunnan ammattitaidottomuuden takia. Linkkejä on vaikea yht´äkkiä hakea. :)

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Tämäkin todistelu ydinvoiman turvallisuudesta muistuttaa muuten pitkälti lasten tyyppillistä vakuuttelua siitä ettei kielletystä käyttämisestä olekaan mitään vaaraa, "olen jo juossut punaista päin ainakin 30 kertaa enkä jäänyt auton alle", jne. jne.

Mika. H

Älä huoli. Tuosta tehdään kyllä erittäin tarkat tutkimukset tulevaisuudessa. Malta hetki niin sinäkin saat ne kyllä lukea.

Sillä aikaa voit lukea uudestaan tuon. Saat hieman vertailukohdetta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ernobylin_ydin...

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Ei minulla ole kiire toteamaan mitään, maltan hyvinkin odottaa, toisin kuin joukon ydinvoimapuolustajat, joille näyttää tulleen kovaa hätää kun eivät omalta osaltaan malta odottaa, vaan kovasti vaakuuttelevat ydinvoiman puolesta. Sehän minua tässä kismittää. Toisaalta se vie kyllä uskottavuuden heidän sanomistakin, kun heti väittävät tietävänsä lopputuloksenkin ja mikä kaikki ovat tappahtuneet, jopa yksityiskohtineen.Mikseivät malta odottaa? Mikä pelkkävät? Tosin jotkut vastustajatkin ovat Japanin heti käyttäneet kovasti hyväkseen. Minulla nyt on kantani ja toivottavsti pysynkin siinä loppuelämäni aikana. En koe tarvetta muuttaa sitä. Mikään todisteita ja tapahtumia ei ole siihen toistaiseksi pystyneet vaikuttamaan.

Mika. H

""Minulla nyt on kantani ja toivottavsti pysynkin siinä loppuelämäni aikana. En koe tarvetta muuttaa sitä. Mikään todisteita ja tapahtumia ei ole siihen toistaiseksi pystyneet vaikuttamaan.""

Tuossa on aika hyvin kiteytetty ydinvoimavastustuksen perusperiaatteet.

Pekka Raukko

Muistatko, Mika, koska itse viimeksi muutit kantasi, eli käänsit takkisi?

Mika. H

Pekka. Kyllä minä kantaani muutan jos joku vaan perustelee miksi muuttaisin. Kieltämättä harvoin perustelut ovat sellaisia, että niitä uskoisin, mutta on sellaistakin tapahtunut.

Toivoisin, että ydinvoimalle olisi realistisia vaihtoehtoja, mutta valitettavasti ei niitä ole vielä oikein näkynyt.

Pekka Raukko

Tuossa kiteytyy aika hyvin ydinvoiman kannatuksen perusperiaatteet.
Muille naureskellaan, kun eivät muuta mielipidettään, mutta itselle ei suoda samasta syystä edes hymyä.

Käyttäjän kangaro kuva
Ros-Britt Kangas

Mika, minäkin muutan mielipiteitäni mikäli perustelut antavat siihen riittäviä aiheita. Ydinvoiman kohdalla eivät näin ole ollut asian laita, eikä näy oikein tulevankaan näillä näkymillä. Perustelut kuin enimmäkseen perustuvat siihen ettei vaihtoehtoja ole kuin miksi ydinvoiman käyttäminen olisi järkevää. Liian vaaralliset voimat ihmisten leikkikaluiksi, vain sen takia etteivät muuta keskivät.

Markus Lehtipuu

Jos jotakin tästä opimme: ei kannata viedä kantosiipialuksia vieraan valtion alueelle, tai ylipäätään mitään aseellista joukkoa minkään vieraan valtion alueelle.

Markus Lehtipuu

Itse kirjoitus on loistava, ja kontrastoituu hienolla tavalla viherpiipertäjien romahtaneeseen uskottavuuteen.

Jukka-Pekka Vasara

Erinomainen yhteenveto! Päivystävien hysteerikkojen ansiosta myös hyvää viihdettä :)

Pekka Raukko

Jos joku olisi tullut sanomaan, että Vasarallekin on uskottu joku päivystysvuoro, niin enpä olisi uskonut.
Mutta uskottavahan se on, kun Jukka-Pekka sen näin vilpittömän tuntuisella avautumisella päähän takoo...

sami oksanen

Todellisuus on se että katastrofi on ollut voimassa jo pitkään, se on salattu Japanilaiseen tyyliin jottei kasvot menisi.

Nyt on tilanne se että uskalletaan kertoa 2.reaktorin tilanne ja tämän poksahdus sitten "peittää" alleen jo tapahtuneen salailun!

http://yle.fi/uutiset/teemat/japanin_tsunami/2011/...

Pekka Raukko

Päivittäisitkö taas hieman.
Eli mitä tarkoittaa että Fukushiman ydinvoimalan kakkosreaktorissa polttoainesauvat ovat paljastuneet kokonaan?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Silloin ollaan tilanteessa "mitä olisi voinut tapahtua."

Jos jäähdytystä ei saada palautettua, polttoainesauvojen zirkoniumseoskuori sulaa. Tällöin polttoainepelletit tippuvat reaktorin pohjalle. Three Mile Islandissa kävi näin.

Tällöin reaktorista joudutaan luultavasti päästämään ulos painetta. Mukana tulee jonkin verran radioaktiivisia aineita, todennäköisesti suunnilleen saman verran kuin edellisessä paineenlaskussa eli annosnopeus nousisi paineenlaskun ajaksi noin 1500 mikrosievertiin/h. Ehkä jonkin verran ylemmäksi, sillä vaurioituneista polttoainesauvoista vapautuu enemmän ksenonia, joka hajoaa cesiumiksi. Voimalassa työskentelevät voivat huonolla tuurilla sairastua, mutta voimalan ulkopuolella vaara on vähäinen, kuten noista annostaulukoista voi päätellä.

Jos tällä hetkellä eniten säteilyä saanut on saanut vasta tuplasti sallitun vuosiannoksen, ei mistään säteilykatastrofista oikein voi vielä puhua. Toivottavasti ei jatkossakaan.

Jokainen tunti, joka reaktoria kyetään jäähdyttämään, vähentää enenevästi vakavan onnettomuuden riskiä, sillä reaktoriytimen jälkilämpö vähenee koko ajan. Tästä syystä en usko, että vakavaan onnettomuuteen on enää aineksia, kun sitä ei tapahtunut jo. Siltä kyllä näyttää, että kaikki kolme reaktoria menevät lunastukseen.

Pohjan Akka

Erinomaista, että täällä joku vaivautuu jakamaan myös tietoa.

Lauri Wahlstedt

Kirjoitanpa tänne joitain jänniä pikku faktoideja hiilivoimasta, jotta saadaan oikeaan perspektiiviin täälläkin esiintynyt paniikki siitä, että joidenkin ihmisten syöpäriski Fukushimassa on saattanut kasvaa, joten ydinvoima on pahasta ja Suomessakin varmaan pamahtaa kohta, kun 9.0 maanjäristykseen ja tsunamiin pahamaineisella Itämeren rannikon maanjäristysseudulla ei ole varauduttu.

Jo yksin Kiinassa kuolee noin kuusi tuhatta ihmistä kaivosonnettomuuksissa joka vuosi, ja näin siis virallisten tietojen mukaan, jotka saattavat olla hieman siistittyjä. Tarkempien turvallisuusmääräysten ansiosta länsimaissa säästytään pahemmalta kuin kymmeniltä vuosittaisilta uhreilta. Krooniset keuhkotaudit ovat tosin kaivosmiesten ammattitauteja täälläkin.

http://www.clb.org.hk/en/node/19316

Hiiltä poltettaessa syntyy myrkyllinen sekoitus erilaisia aineita, joista terveyden kannalta vaarallisimpia ovat ns. mikrohiukkaset, joiden on arvioitu aiheuttavan jo yksin USA:ssa 24,000 kuolemantapausta vuosittain, joista 2,800 keuhkosyövän vuoksi, joiden lisäksi seuraa 38,200 kuolemaan johtamatonta sydänkohtausta. Hiilivoiman terveysriskejä voidaan luonnollisesti vähentää (joskaan ei poistaa) sopivien suodattimien avulla, kuten länsimaissa useimpien voimaloiden kohdalla on tehtykin. Venäjällä, Kiinassa ja muissa köyhemmissä maissa tilanne on tietysti toinen ja jälki näin ollen pahempaa. Tarkkoja tilastotietoja on tosin vaikea löytää.

http://www.edf.org/article.cfm?contentID=5433

Hiilipöly on myös radioaktiivista, ja hiilivoimalan läheisyydessä asuminen altistaa yleensä yhtä suurille tai suuremmille ylimääräisille säteilyannoksille kuin ydinvoimalan lähellä asuminen. Kummatkaan määrät eivät ole tosin niin suuria, että ne muodostaisivat minkäänlaisen terveysriskin. Itseasiassa jopa ihmiskehossa olevat pienet määrät heikosti radioaktiivisia kalium-40 ja hiili-14 isotooppeja aiheuttavat suuremman säteilyaltistuksen.

http://alturl.com/t2fyv

Jostain hiilidioksidipäästöjen aiheuttamasta kasvihuoneilmiöstäkin olen kuullut puhuttavan.

Henri Lentonen

Tervehdys,

"This power plant meltdown can be 2 MILLION times Worse than Chernobyl! This could make the whole country of Japan inhabitable, besides being carried around the world"

Suomennos: tämä voimalan sulaminen (reaktori 3 mikä räjähti eilen) voi olla 2 MILJOONAA kertaa pahempi kuin Tshernobyl! Tämä voi tehdä koko Japanista asuinkelvottoman ja koko maapallo saastuu ydinjätteestä."

" “We believe it was a hydrogen explosion. It is not immediately known if it affected the reactor” – nuclear safety agency spokesman Ryo Miyake."

Suomennos: Me uskomme että se oli vetyräjähdys. Me emme voi välittömästi tietää, miten se vaikutti reaktoriin.- Japanin ydinvoimaturvallisuuden edustaja Ryo Miyake

Koko maailmassa on käynnissä planetaan historian SUURIN SENSUROINTIPROJEKTI, ÄLKÄÄ LUOTTAKO SUOMEN MEDIAAN:

http://sirhenriristi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/6494...

- Kiltamestari

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

"14.3.2011 15:19 Risto Jääskeläinen
1) Vastakkaisen äärikannan kommentoijat vinkuvat, mutteivät osaa osoittaa yhtään virhettä. Ainoastaan suurta harmitusta siitä, että heiltä vietiin pelottelumahdollisuus pois."

Äärikannat,- ja äärikannat. Itse olen äärimaltillinen vasemmistolainen, enkä vihreistä kestä nähdä edes unia, mutta- saako edes kyseenalaistaa asioita........

Yksi fakta, jonka tämän ketjun blogialoittajakin tunnustaa:

Kolme reaktoria menee lunastukseen,- ja lunastukseen meneminen ei ole ihmisen/insinöörin hallittuun lunastamiseen menemistä, vaan luonnon määräämän pakon vuoksi.

Onko väitteelle vastaväittäjää?

Mika. H

Nyt olis sitten pumpusta löpökin loppu?

Ei kai nyt sentään?!

Hannu Mäki

Hieno kirjoitus J.M. Korhoselta. Huvittavaa että suuri osa ydinvoiman vastutajista pitää faktaan perustuvaa artikkelia mielipidekirjoituksena. Kun kerrotaan miten asiat oikeasti on, ei siitä pitäisi hermostua.

Herättääkö ydinvoima suuria tunteita siksi, että sitä ei ymmärretä? Ihmisellä kun on tapana pelätä "tuntematonta".

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

Osaisitko muuten arvioida, kauanko reaktorin jäähdytykseen menee sen sammumisesta? Ideaalitilanteessa (jossa jäähdytyskierto on päällä) ja nykyisessä merivesijäähdytyksessä.

Jos ydinreaktori normaalisti käy noin 250 'C lämmöllä, sanoisi maalaisjärki, että alle 100 'C:hen pitää päästä ennen kuin veden kiehuminen loppuu. Kovassa paineessa olevan veden kiehumispiste on toki tätä korkeampi, mutta kuinka korkea?

Kuinka pitkään on realistista odottaa tilanteen olevan päällä?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Jäähtyvä polttoaine tuottaa vielä vuoden päästä lämpöä noin 2,9 MW (yksikkö 1) tai 5 MW (yksiköt 2&3) teholla. Tällä hetkellä mennään laskennallisen mallin mukaan noin 7 ja 12 megawatissa. Kts. http://mitnse.com/

Kauanko tilanne on päällä - en osaa sanoa. Jos kaikki menee hyvin, ehkä viikon-parin päästä voi sanoa, että tilanne on ohi ja reaktorit (tai mitä niistä on jäljellä) täysin hallinnassa.

Marko Ronkainen

Yksi kysymys: mistä alkuperäisen kirjoituksen tiedot ovat peräisin?

Henri Lentonen

Tervehdys,

ydinvoimalassa räjähti. Kaksi kertaa. Ydinvoima ei ole turvallista. Ydinvoima ei ole saasteetonta. Mikä tässä on vaikeaa ymmärtää, vai onko kyse ihan puhtaasta valehtelun himosta?

Jotkut miehet nääs vain haluaa katsella kuin maailma palaa, hyvä tapa tähän on tehdä pari ydinvoimalaa, mitkä ennenpitkää räjähtelevät taivaan tuuliin.

Sitten vähän valehdellaan lisää, eiköstä juu kun maailma on kohdannut jälleen ydintuho? HÄVETKÄÄ!

- Kiltamestari

Mikko Mallikas

Maailmaa kohdannut jälleen ydintuho?

Leena Rose

Tässä asiallinen bloggaus Fukushiman tilanteesta. Itseäni askarruttaa toimintaolosuhteet, kun 10 m tsunamiaalto on pyyhkinyt ydinvoimalan yli. Miten hyvin jäähdyttämistä pystytään hallinnoimaan. Siksikö merivettä on heitetty reaktoriin, kun koko voimala on vaurioitunut.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Ihanaa, jos Korhonen on oikeassa, mutta mitä tämä on?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapa...

Japanin viranomaiset varoittavat kolmen reaktorin sulamisesta, säteily noussut yön räjähdyksen jälkeen hengenvaaralliselle tasolle.

Tuomas Petteri

Et saanu mua ihan vakuuttuneeks asiantuntijuudesta, kun lähet laskemaan säätösauvoja kiehutusvesireaktoriin. BWR(boiling water reactor) laitoksissa säätösauvat nostetaan reaktoriin altapäin, koska niiden vaikutusta reaktiivisuuteen on vaikea tai lähes mahdotonta arvioida reaktorin yläosassa, jossa vesi on höyrynä.

Lisäksi käsittääkseni three mile islandin reaktori oli tyypiltään PWR(pressurised water reactor), jossa paineastian pohjalla ei ole säätösauvojen läpivientejä koska PWR:n tapauksessa ne on ylhäällä. Fukushiman tapauksessa "mitä jos tilanteessa" paineastian pohjalle valunut vaurioitunut polttoainemassa sulaa mitä tödennäköisemmin paineastiasta läpi säätösauvojen läpivientien kautta suojarakennuksen pohjalle...

Muuten kuulosti kyllä ihan järkevältä!

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Joo, huomasin itse asiassa tuon virheen - sehän näkyy ihan kaaviokuvastakin. En muistanut korjata, myönnän kirjoittaneeni tämän nopeasti.

En tosiaankaan ole asiantuntija, kuten olen useampaan otteeseen todennut. Olen asiasta kiinnostunut ja energiakeskustelua melko pitkään seurannut ihan toisen alan DI. Toivoisinkin, että asiantuntijat kommentoisivat ja kertoisivat, jos virheitä tekstissä on.

Olen ollut siinä ymmärryksessä, että tuo valuminen säätösauvojen läpivientien kautta on nimenomaan huomioitu. Voin olla väärässä, mutta eikös siinäkin tapauksessa sula pysy suojarakennuksen sisällä?

Niin kauan kuin teräs pysyy jäykkänä, se on kuin jäätä verrattuna sulaneeseen polttoaineeseen. Näinhän TMI:ssä kävi: reaktoriastian pohjalle pudonnut polttoaine ja zircalloy jähmettyivät melkein saman tien. Suurin penetraatio taisi olla sentin luokkaa. Ja paineastian teräs ymmärtääkseni pysyy jäykkänä, jos jäähdytys pelaa.

Tuomas Petteri

Käsitääkseni kaikissa tapauksissa sula on suunniteltu pysymään suojarakennuksen sisällä. Läpivientien heikkous on huomioitu(uskoakseni myös japanilaisissa) onnettomuusskenaarioissa, mutta pointtini oli tuoda vaan esiin fukushiman ja three mile islandin eroavaisuudet.

Kari Keskitalo

Kysyisin muutamaa tarkennusta;
Jäähdytyksen petettyä raktorin paine nousi jälkireaktion takia niin korkeaksi, että painetta oli päästettävä ulos ettei paineastia tai ensiöpiirin putket räjähdä, elikä oli olemassa höyryräjähdyksen vaara. Tämä operaatio jouduttiin toistamaan niin monesti, että vesi oli höyrytynyt niin että polttoainesauvat näkyi. Höyry ja muut kaasut poistetaan ydinvoimaloista sen korkean piipun kautta (Chimmey).
Tässä vaihessa saatiin veden pummppaus käyntiin reaktoriin, veden pinta nousi ylikuumenneisiin sauvoihin ja osa vedestä hajosi vedyksi ja hapeksi. Tämä ON STUK,in versio.
Käsitääkseni vedyn ja hapen seos olisi pitänyt poistua sen piipun kautta. Eikä ytimestä pitäisi olla mitään yhteyttä rakennukseen. Kuitenkin räjähdys tapahtui rakennuksen sisällä, Tämä on minulle mysteeri,
Vaihtoehtoja on useita,
a. olen jotain käsitänyt väärin.
b, reaktori oli avattu veden pumpaamiseksi sinne. Käsitääkseni paloautoista pumpattiin jäähdytysvettä jotain kautta reaktoriin.
c, jossai oli vuoto.
Tarkentanet ja korjannet missä olen osunut harhaan.

Sen olen huomioinut että millisieverti ja microsievertien muunos virheitä tulee ammatilaisllekin, ihan STUK,in miehillekkin. pari päivää sitten väitivät että 1000mikrosievertin annos vastaa yhtä keuhkorönkeniä joka on 0.1 millisieverttiä (oikea vastaus olisi 10 kehkoröntekniä)

Kari Keskitalo

Kysyisin muutamaa tarkennusta;
Jäähdytyksen petettyä raktorin paine nousi jälkireaktion takia niin korkeaksi, että painetta oli päästettävä ulos ettei paineastia tai ensiöpiirin putket räjähdä, elikä oli olemassa höyryräjähdyksen vaara. Tämä operaatio jouduttiin toistamaan niin monesti, että vesi oli höyrytynyt niin että polttoainesauvat näkyi. Höyry ja muut kaasut poistetaan ydinvoimaloista sen korkean piipun kautta (Chimmey).
Tässä vaihessa saatiin veden pummppaus käyntiin reaktoriin, veden pinta nousi ylikuumenneisiin sauvoihin ja osa vedestä hajosi vedyksi ja hapeksi. Tämä ON STUK,in versio.
Käsitääkseni vedyn ja hapen seos olisi pitänyt poistua sen piipun kautta. Eikä ytimestä pitäisi olla mitään yhteyttä rakennukseen. Kuitenkin räjähdys tapahtui rakennuksen sisällä, Tämä on minulle mysteeri,
Vaihtoehtoja on useita,
a. olen jotain käsitänyt väärin.
b, reaktori oli avattu veden pumpaamiseksi sinne. Käsitääkseni paloautoista pumpattiin jäähdytysvettä jotain kautta reaktoriin.
c, jossai oli vuoto.
Tarkentanet ja korjannet missä olen osunut harhaan.

Sen olen huomioinut että millisieverti ja microsievertien muunos virheitä tulee ammatilaisllekin, ihan STUK,in miehillekkin. pari päivää sitten väitivät että 1000mikrosievertin annos vastaa yhtä keuhkorönkeniä joka on 0.1 millisieverttiä (oikea vastaus olisi 10 kehkoröntekniä)

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Olen jatkanut artikkelia toisella, tämänpäiväisellä päivityksellä. Löytyy täältä:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/65360-tilanne...

Marko Gylén

Kiitos rauhoittavista tiedoista. Kysyisin vielä pientä yksityiskohtaa perusasioista.

Sieverteillä mitataan ionisoivaa säteilyä, joka saattaa ionisoida atomeja (eli irrottaa elektroneja) orgaanisen kudoksen molekyyleissä ja aiheuttaa näin terveydelle haitallisia muutoksia niissä. Neutronisäteily puolestaan ei ole suoraan ionisoivaa, koska sillä ei ole varausta, mutta tämän vuoksi se on eritääin läpitunkevaa ja se saattaa vaikuttaa atomiytimiin ja aiheuttaa tätä kautta erittäin haitallisia muutoksia.

Sisältyykö neutronisätyeily kuitenkin jotenkin laskennallisesti ilmoitettuihin Sievert-lukemiin?

Käsittääkseni noissa Fukushiman säteilyvuodoissa neutronisäteilyn osuus on suurimassa osassa ollut pieni tai olematon, koska itse polttoaineen ydinreaktio ei ole enää käynnissä ja hajoamistuotteista tulee vain (?) ionisoivaa säteilyä. Kuitenkin 3-reaktorin plutoniumin paljastumisriskin kohdalla tästä jonkin verran puhuttiin. Vai olenko ymmärtänyt asian aivan väärin?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Olet todennäköisesti ymmärtänyt asian paremmin kuin minä :). Neutronivuo sisältyy ymmärtääkseni sievert-lukemiin (sille on ainakin ns. Q-arvo), mutta en suoraan sanottuna osaa sanoa, mikä on neutronisäteilyn osuus noissa lukemissa.

Ymmärrykseni mukaan neutronivuon ei pitäisi enää olla merkittävä, kun ydinreaktio ei ole käynnissä. En osaa sanoa, vaikuttaako plutoniumin paljastuminen tähän kuinka paljon.

Yksi Turkkulaanen

Kiitos hyvästä artikkelista, joka kertoi myös ydinvoimaloiden tekniikasta.

Tämä oli erinomaista vaihtelua maailmanlopun maalailulle, jota näkee ikävän paljon Uuden Suomen puheenvuoroissa.

Toimituksen poiminnat