Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Greenpeacen väitteitä ydinvoimasta, osa I

Cancunin ilmastokokouksen jälkimainingeissa nähdään jälleen, että tiettyjä ympäristöjärjestöjä kiinnostaa enemmän ydinvoiman kuin hiilidioksidipäästöjen vastustaminen. Greenpeacen sivuillaan julkaisema, Sabine Bockin puheenvuorossaan esittämä vetoomus ydinvoimaa vastaan on malliesimerkki tavasta, jolla osatotuuksia, suoranaisia väärinymmärryksiä ja tuottamuksellista valikoivaa tulkintaa käytetään perustelemaan, miksi maailman potentiaalisinta hiilivapaan energian lähdettä ei saisi käyttää ihmiskunnan mahdollisesti vakavimman kriisin ratkaisussa.

Koska samankaltaiset väitteet toistuvat vuodesta toiseen, puretaanpa vetoomus auki pala palalta. Suomennos ja kommentit allekirjoittaneen.

 

1. Ydinvoima saastuttaa. Koko ydinvoimaprosessi uraaninlouhinnasta ydinjätteen loppusijoitukseen aiheuttaa suuria vahinkoja ihmisten terveydelle ja ympäristöllemme nyt ja tuhansien vuosien ajan. Radioaktiivisuus on riski matalinakin annoksina, ja aiheuttaa sairauksia.

 

Mitä viimeiseen lauseeseen tulee, olen osittain samaa mieltä. Siksi meidän tulisikin pyrkiä sulkemaan suurimmat säteilynlähteet ensimmäisenä; tämä tarkoittaa hiilivoimaloita, jotka tuottavat ympäristöön noin sata kertaa enemmän säteilyä kuin vastaavan tehoiset ydinvoimalat. Pääkaupunkiseutulaisille tiedoksi: vaikka tuo säteily ei olekaan tasolla, jolla se olisi realistinen terveysriski, näitä kuolemantehtaita on Hanasaaressa, Salmisaaressa, Martinlaaksossa, ja Suomenojalla. 

Käsitys ydinvoiman vaarallisuudesta perustuu ennen kaikkea valikoivaan tilastojenlukuun. Kaikkeen inhimilliseen toimintaan liittyy riskejä. Kysymys on siitä, mitkä ratkaisut ovat vähiten haitallisia. Ei ole mielekästä verrata jonkin toiminnan haittoja nollatasoon; todellisessa maailmassa ei koskaan tapahdu niin, että vaihtoehdot olisivat ei mitään, tai lisää ydinvoimaa. Ydinvoiman realistinen kilpailija numero yksi on kivihiili, vähäisemmässä määrin muut fossiiliset polttoaineet, sekä vesivoima siellä missä sitä voi rakentaa. Ydinvoiman haittoja tulisi verrata näiden vaihtoehtojen haittoihin. Ympäristöjärjestöt eivät näin tee, koska realistisessa vertailussa ydinvoima voittaa, kirkkaasti. Esimerkiksi laajassa ExternE-projektissa energiantuotannon haittavaikutuksia tutkittiin kattavasti. Alla haitoille on käytetty mittarina kuolemaa per tuotettu terawattitunti (TWh); luvussa mukana ovat sekä toteutuneet että hypoteettiset onnettomuudet. Luku ei edes sisällä ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia.

 

Hiilivoima - maailman keskiarvo 161 kuollutta/TWh

Hiilivoima - Kiina 278 kuollutta/TWh

Hiilivoima - EU 25 kuollutta/TWh

Öljy 36 kuollutta/TWh

Maakaasu 4 kuollutta/TWh

Biopolttoaineet/biomassa 12 kuollutta/TWh

Turve 12 kuollutta/TWh

Aurinkovoima (katoille asennettu) 0,44 kuollutta/TWh

Tuulivoima 0,10 kuollutta/TWh

Vesivoima (EU) 0,10 kuollutta/TWh

Vesivoima (Kiina mukaanluettuna) 1,4 kuollutta/TWh

Ydinvoima 0,04 kuollutta/TWh

 

2. Ydinvoima on epäoikeudenmukaista alkuperäiskansoille, joiden mailta uraania kaivetaan ja joiden maille ydinjätteitä loppusijoitetaan.

 

Kysymys on jälleen siitä, mitkä ovat ydinvoiman realistiset vaihtoehdot. Vaikka hiilivoima jätettäisiinkin edes ajatusleikin vuoksi pois laskuista, ydinvoiman vaihtoehdot - tuuli- ja aurinkovoima mukaanluettuna - ovat ydinvoimaakin materiaali-intensiivisempiä. Tämä tarkoittaa enemmän kaivostoimintaa kenen tahansa mailla, josta näitä materiaaleja sattuu löytymään. Jos on olemassa näyttöä, että uraanin louhinta on haitallisempaa kuin muu kaivostoiminta, en ole sellaista vielä nähnyt. 

Jos ja kun ydinvoiman vaihtoehtona on hiilivoima, erotus on suorastaan huikea; tässä kuvia toiminnan laajuuseroista kaivostasolla. Alemmassa kuvassa näkyvä uraanikaivos tuottaa nykyisilläkin, tehottomilla reaktoreilla, ilman polttoaineen jälleenkäsittelyä, reilusti enemmän energiaa kuin kahdeksan ylemmässä kuvassa näkyvää hiilikaivosta. Jälleenkäsittely ja tulossa olevat reaktorit tarkoittaisivat, että tuo uraanikaivos tuottaisi enemmän energiaa kuin kahdeksan sataa yläkuvan hiilikaivosta.

Mitä pienempi "jalanjälki," sitä vähemmän vaikutamme ympäristöön. Tiiveys on vihreyttä!

Ydinjätteen loppusijoituksen osalta argumentti on jotakuinkin yhtä heppoinen, ja vetoaa vaikeasti määriteltävään pelkoon siitä, että ydinjäte on suunnattoman paljon muita myrkyllisiä ongelmajätteitä vaarallisempaa. Enemmän toimintaa tarkoittaa enemmän jätettä; unohdamme asian vain siksi, että tällä hetkellä business as usual tarkoittaa esimerkiksi hiilivoimaloiden kohdalta, että jätteet - mukaanlukien luontoon ja ihmisiin keräytyvät, hermomyrkkyinä toimivat raskasmetallit kuten lyijy ja elohopea - tuprutetaan ulos savupiipusta ja dumpataan minne sattuu. Tämä ei ole mitenkään triviaali ongelma: esimerkiksi elohopeapitoisuudet ihmisissä nousevat koko ajan, ja hiilivoima on maailmanlaajuisesti suurin elohopeapäästöjen lähde.

Ydinjätteisiin tulee luonnollisesti suhtautua vakavasti, mutta ilmastokriisi on niin paljon akuutimpi, että jollemme sitä ratkaise, ydinjätteiden ongelmillakaan ei suoraan sanottuna ole mitään väliä.

 

3. Ydinvoima on merkityksetöntä maailman energiantuotannolle; vaikka kehitykseen on käytetty triljoonia dollareita ja 50 vuotta, ydinenergia tuottaa vain 2% maailmassa käytetystä energiasta. Uusiutuvat lähteet tuottavat jo 20%.

 

Puolitotuus, harhaanjohto, valikoiva tilastojenluku, suoranainen valhe - tästä argumentista löytyvät ne kaikki. Aloitetaan valheesta; en tiedä, mistä 2% on saatu, mutta todellinen osuus on IEA:n mukaan yli 6% primäärienergiasta ja 16% maailman sähköntuotannosta. No, virheitä sattuu. Olennainen kysymys sitä paitsi on, kuinka paljon hiilivapaasta energiasta kukin energiamuoto tuottaa - ja kuinka paljon se pystyy tuottamaan. 

Uusiutuvien osuus maailman primäärienergiantuotannosta on noin 19%. Tästä reilusti yli puolet tulee vesivoimasta. Vesivoiman merkittävä lisärakentaminen on teknisistä ja ympäristöllisistä syistä vaikeaa, ellei mahdotonta; suurin osa koskista on jo padottu. Lopusta suuri osa on silkkaa puun ja muun biomassan polttoa lämmitykseen; suurimmassa osassa maailmaa biomassan osuuden merkittävä lisääminen tarkoittaisi vakavia ongelmia eroosion ja metsien hupenemisen myötä. Koska metsien hupeneminen on yksi vakava ilmastonmuutosta kiihdyttävä tekijä, nimenomaan tästä tulisi päästä eroon!

Kun katsotaan "parhaimman" energian eli sähkön tuotantoa, ymmärtää, miksi ympäristöjärjestöt joutuvat käyttämään valikoituja tilastoja. Uusiutuvien osuus maailman sähköntuotannosta on noin 18% - ja pelkästään vesivoiman osuus on 15%!

Yhteensä aurinko, tuuli, ja puu tuottavat noin yhden prosentin maailman primäärienergiantuotannosta ja noin 3% sähköstä. Näiden merkittävä lisääminen on monesta teknisestä ja taloudellisesta syystä erittäin haasteellista, ja todennäköisesti jää tekemättä. Esimerkiksi yhtä keskikokoista reaktoria vastaavan energiamäärän (1000 MW) tuottaminen aurinkopaneeleilla vaatii noin 150 neliökilometrin kokoisen alueen peittämistä kokonaan, siinä missä yhden ydinvoimalan tontille voidaan helposti asentaa vaikkapa kuusi reaktoria.

Perustellumpaa olisi sanoa, että huolimatta vuosikymmenten tutkimustyöstä ja laajoista panostuksista - uusiutuvat saivat tuotettua energiamäärää kohden jopa 30 kertaa enemmän valtionavustuksia - ydinvoiman vaihtoehdot tuottavat vain pienen murto-osan maailman tarvitsemasta energiasta, eivätkä riitä potentiaaliltaan edes lähelle tarvittavaa.

 

4. Ydinvoima vie kaivattua rahaa energiansäästöltä ja uusiutuvien rakentamiselta - jotka korvaavat hiiltä monta kertaa tehokkaammin samalla rahalla ja nopeammin.

 

Viittaan edelliseen: valikoivaa tilastojenlukua, valhe, looginen virhe. Jos uusiutuvat olisivat niin tehokkaita, miksi ne maksavat enemmän ja korvaavat vähemmän hiiltä? Miksi uusiutuville täytyy maksaa tukiaisia, mutta ydinvoimaloita rakennetaan yritysten rahoituksella?

Miksi joka ikinen ydinvoimasta kieltäytynyt maa rakentaa vimmaisesti hiilivoimaloita? Miksi ydinvoimasta kieltäytyneen, uusiutuvien kannalta ideaalisti sijoitetun Australian hiilidioksidipäästöt per asukas ovat maailman korkeimmat? Miksi Tanskan hiilidioksidipäästöt per asukas ovat Euroopan korkeimpia? Miksi Ranskan hiilidioksidipäästöt per asukas ovat samalla tasolla Kiinan kanssa?

Lisäksi uusiutuvien hiilitase on monesti vähintäänkin kyseenalainen. Suomessa on tutkittu, että metsäbiomassa saastuttaa kymmeniä vuosia kuin kivihiili, vaikkei metsistön ravinneköyhtymistä edes laskettaisi.

 

5. Ydinvoima hidastaa maiden kehitystä, sillä kestää kymmeniä vuosia, ennen kuin ydinvoima tuottaa energiaa. Energian säästö, tehokkuus ja uusiutuvat energianlähteet sen sijaan tuottavat turvallista energiaa kaikkialle tänään ja huomenna!

 

Paino on ilmeisesti sanalla "huomenna," kuten se on ollut jo kauan. Kuten ylemmästä selviää, uusiutuvien tuotantoa olemme tässä odotelleet jo melko pitkään, eikä ihan fysikaalisista syistä merkittävää lisäystä ole luvassa. Entäpä energiansäästö? Olen aikaisemminkin todennut, että merkittävä energiansäästö ei ole niin helppoa kuin kuvitellaan - kulutus vain suuntautuu toisin. Jos maa kuuluu kehittyvien maiden kategoriaan, energiansäästö on lähinnä absurdi ajatus: miten perustella vaikkapa bangladeshiläiselle, että hänen tulisi käyttää paljon vähemmän energiaa? Mistä hän vähentää?

Vasta-argumentti tähän on tietysti se, ettei Bangladeshissä rakenneta ydinvoimaa vaan hiilivoimaa. Mutta tämähän on se keskeinen ongelma, johon ydinvoima tarjoaa lääkkeen: jos me täällä kehittyneissä maissa korvaisimme hiilen ja fossiiliset puhtailla energianlähteillä, vahingot siitä, että Bangladesh ja muut kehittyvät maat pyrkivät tuomaan sähkön joka kotiin ja tekevät sen hiilivoimalla, jäisivät huomattavasti vähäisemmiksi. Tosiasia on, että sähkön kulutus per ihminen noussee kohti 4000 kilowattituntia vuodessa; miten tämä sähkö tuotetaan, on elämän ja kuoleman kysymys. 

 

6. Ydinvoimaloita on jouduttu ajamaan alas ilmastonmuutosten seurausten myötä, kun jokiveden lämpötila on noussut eikä jäähdytys ole enää toiminut. Metsäpalot radioaktiivisilla alueilla voisivat johtaa maailmanlaajuiseen katastrofiin.

 

Minun on suoraan sanottuna hiukan vaikea ymmärtää, millä tavalla tämä on argumentti ilmastonmuutoksen mahdollisimman tehokasta hillintää vastaan. Kaikissa energianmuodoissa on ongelmia ja kaikkiin voimaloihin tulee joskus häiriöitä; toiset, kuten tuuli ja aurinko, ovat lähtökohtaisesti häiriöllisiä energiantuotantomuotoja. Jos lämpenevät jokivedet ovat ongelma, käytetään jäähdytystorneja. Jos jäähdytystornit on alimitoitettu, rakennetaan suurempia. Tai rakennetaan voimalat merenrantaan; keinoja kyllä on. 

Metsäpalojen levittämällä radioaktiivisuudella pelottelu on puolestaan juuri sitä: pelottelua. Tosiasia on, että jopa maailman pahin ydinvoimaonnettomuus, Tshernobyl, oli vaikutuksiltaan huomattavasti vähäisempi kuin ihmiset mielikuvissaan ajattelevat. Edes Greenpeacen omat, melko kyseenalaisilla menetelmillä kootut ja tarkoitushakuiset tilastot eivät tue käsitystä erityisen vaarallisesta energiantuotantomuodosta - ja kyseessä sentään oli pahin mahdollinen skenaario, jollainen ei ole toistunut missään.

 

Yhteenvetona, minun on vaikea ymmärtää, miksi ihmiset voivat samaan hengenvetoon todeta vastustavansa ilmastonmuutosta ja ydinvoimaa. Tälläinen kanta on suoraan sanottuna irrationaalinen; jos hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on olennaista, ydinvoima on yksi parhaita ratkaisuja. Vaikka tätä pitäisikin ydinvoimateollisuuden propagandana, minun - ja toivottavasti mahdollisimman monen muun - on erittäin vaikea ymmärtää logiikkaa, jonka mukaan hiilidioksidipäästöjen suitsiminen on helpompaa, jos uusiutuvien energianlähteiden täytyy korvata fossiilisten lisäksi myös ydinvoima.

 

Nykyisistä vaihtoehdoistamme ydinvoimalla on kaikkein eniten potentiaalia tappaa hiilivoima. Siitä ei tarvitse pitää, mutta tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.

 

Lisäys 16.12. klo 19.00: Sain hyvää palautetta, jonka mukaan lähteitä voisi olla enemmänkin. Tässäpä siis joitain käyttämiäni lähteitä, kohta kohdalta.

Lisäys 17.12. klo 14.30: tarkensin kohtaa jätteiden vaarallisuudesta, ja lisäsin lähdeviitteen hiilivoiman elohopeapäästöihin.

 

1. Ydinvoima saastuttaa.

Hiilivoimaloiden säteilystä, Gabbart 1993: Coal Combustion: Nuclear resource or Danger. ORNL Review vol. 26 3&4. Linkki tekstissä, http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev26-34/text/colmain.html

Ydinvoiman realistinen kilpailija on kivihiili: ei suoraa lähdettä, mutta päättely polttoaineiden energiatiheyden, tehotiheyden, hinnan ja skaalautuvuuden perusteella. Toinen ydinvoiman hyvin realistinen kilpailija on maakaasu: ei ole sattumaa, että Nord Stream-kaasuputki toisi Saksaan suunnilleen saman verran energiaa kuin putken alkuaikoina suljettaviksi kaavaillut ydinvoimalat. Lisää aiheesta ja lähteitä tässä kirjoituksessani.

Hiilivoima on maailman suurin elohopeapäästöjen lähde: Esim. National Resources Defence Council, nettisivut. Virallisempi lähde UNEP (2008): The Global Atmospheric Mercury Assessment: Sources, Emissions and Transport. UN, Geneva. Elohopeapäästöjen terveysvaikutuksista esim. Wikipedia, Mercury poisoning.

Taulukon lähde ExternE-raportti, www.externe.info, ja ExternE-datan perusteella laskettu kuolleisuus, Starfeld & Wikdahl (2001): Economic Analysis of Various Options of Electricity Generation - Taking into Account Health and Environmental Effects. EAE 2001-konferenssi.

 

2. Ydinvoima on epäoikeudenmukaista alkuperäiskansoillle. 

Kuvat Google Mapsissa: Ranger-uraanikaivos ja Blair Athol-hiilikaivos.

Uraaninlouhinnan terveysriskeistä: Kaj Luukon suomenkielinen tiivistelmä Analysgruppenin raporteista kolmesta uraanikaivoksesta, mukaanlukien Ranger.

 

3. Ydinvoima on merkityksetöntä maailman energiantuotannolle.

Energiatilastot mm. IEA 2007, Key World Energy Statistics.

Aurinkoenergian tehotiheydestä mm. Bryce (2010): Power Hungry.

Tukiaisista Yhdysvaltain kongressille 2007 toimitettu raportti.

 

4. Ydinvoima vie rahaa energiansäästöltä ja uusiutuvilta. 

Maailman energiankäytön ja hiilidioksidipäästöjen vertailuun paras työkalu on Google Public Data, esim. tämä kuvaaja.

Biomassa saastuttaa kuin kivihiili: Repo et al. (2010): Indirect carbon dioxide emissions from producing bioenergy from forest harvest residues. GCB Bioenergy. Käsitelty myös aikaisemmassa kirjoituksessani.

 

5. Ydinvoima hidastaa maiden kehitystä.

Ei varsinaisia lähteitä, mutta ylempänä mainittu Power Hungry sisältää aiheesta melko mielenkiintoista ja taustoitettua pohdintaa.

 

6. Ydinvoimaloita on jouduttu ajamaan alas.

Greenpeacen säteilypelottelusta ja sen käyttämästä metodologiasta, mm. suoranaisesta lähdeviitteiden väärentämisestä, täällä. 

Tshernobyl-raportin metodologiasta mm. Wall Street Journalissa.

Tshernobylin vaikutukset Wikipediassa.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

siviilitarkkailija (nimimerkki)

Ydinvoima vähentää riippuvuutta öljyteollisesta infrastruktuurista joka on suurimpia syitä lähi-idän väkivaltaiseen historiaan. Öljyteollisten sotien ja massiivisten investointien perusteella näyttäisi myös siltä että greenwar on organisaatio joka on vakaasti päättänyt ylläpitää lähi-idän väkivaltakierrettä.

be bob (nimimerkki)

Hyvä kirjoitus!
Ja olen myös siviilitarkkailijan kanssa samaa mieltä..

Vanhat Tavat (nimimerkki)

No ei ainakaan kansalaisille tulevista ydinmiiluista iloa ole, MOT pudotteli liikaa leijuvat kohti tosiasioita kertoessaan vientiin sähkön menevän, kuluttajien sähkölaskun noustessa jotta pahaa tekee! Paperiteollisuus on korruptoinut edustajat kivasti, yksikin heittelee tsoukkeja määrästä... Paperiteollisuus päätti luukuttaa tehtaat veke maastamme ja panostaa sähkönvientiin, siinä kun ei työvoimakustannukset optioita syö!
Teollisuus on liputettu maastamme, sähköennusteet on korruption ja väärentämisen tuloksena täysin epäpätevät, uusiutuviin ei investida kun pien yksiköistä ei päättäjille siivuja lankea, estetään alkuunsa koko homma, Virheät parinpallin hinnalla on jo äitinsäkin myyneet, eihän lapsia ajatella tarvitse kun liito-oravat on niin söpöjä ja samaa sukupuolta oleva tanssipari on niin ihqu että...
Korruptio tuhoaa lastemme elinmahdollisuudet maassamme, tosin luonto alkaa olemaan menetetty ylellisyys, pohjavedet kun myydään ja valtion metsät, kuka luulee enää uuden syrjäytettyjen sukupolven tänne jäävän kitumaan?

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Joitakin kommentteja.
1. Tuosta yllä olevasta voi olla hivenen hankalaa hahmottaa, mutta ydinvoiman ja hiilivoiman vaihtoehtoisuus perustuu pitkälti nimenomaan energian hintaan. Eli koko ylläolevan peruslähtökohtana näyttäisi olevan se miten tuotetaan energiaa halvalla. Mm. tuulisähkön, aurinkosähkön ja esimerkiksi geotermisen energian osalta on tuotantokustannukset viimeisten vuosien aikana halventuneet huomattavasti. Tältä osin tämä asetelma saattaa olla jossain määrin muuttumassa. Samalla tässä eletään jonkinasteisessa epävarmuudessa (ainakin Suomessa) sillä Olkiluoto 3:n hinta on käytännössä tuplaantunut rakennusaikana ja tuon reaktorin lopullisella hinnalla tuotettu sähkö ei enää olekaan aivan niin edullista. (tosin ranskalaiset joutunevat maksamaan suurimman osan lisäkustannuksista.) Samalla ydinvoima on poikkeuksellisessa asemassa siinä suhteessa, että se on ainoa energiamuoto jolla vahinkovastuut ovat huomattavasti pienempiä kuin mahdollisen vahingon kustannukset. Tässä on vielä merkittävänä seikkana se, etteivät vakuutusyhtiöt suostu vakuuttamaan ydinvoimaloita niiden mahdollisten vahinkojen varalta.

2. Ydinvoimaloiden uhriluku on myös hämäävä. Käytännössä Tsernobylin voimalaitoksen uhriarviot ovat niin laajalla skaalla että puhutaan todellisuudessa poliittiista valinnoista kun päätetään mitä lukua missäkin käytetään. Sama pätee mm. uraanikaivosten vaikutuksiin.

3. Uusiutuvien, eli etenkin auringon ja tuulen tuottama energiamäärä on vielä vähäinen, mutta tilanne näyttää kovin toisenlaiselta kun tarkkaillaan uuden voimalaitoskapasiteetin rakentamisosuuksia. Näyttää siltä, että aurinkovoima tulee ohittamaan tuulivoiman johtavana uutena uusiutuvana.

Joka tapauksessa olen täysin samaa mieltä siitä, että hiilivoimaloista olisi päästävä eroon. Ne ovat paljon tuhoisampia ympäristölle ja pahempia tappajia kuin käytännössä mitkään muut voimalatyypit. Myös öljyn poltto sähköntuotantoon on järjetöntä, joten tuotantomuodot täytyy valita niistä jotka jäävät jäljelle.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos, Marko, kommenteista. Aivan kuten sanoit, energian hinta on yksi tärkeä tekijä ratkaistaessa, mikä maailmaa pyörittää. Voidaan toki aina sanoa, että hinta on sopimuskysymys, mutta tosiasia on, ettei meillä ole pienintäkään keinoa vaatia kehittyvää maailmaa hylkäämään yhtä aikaa ydin- ja hiilivoima; meillä ei todennäköisesti ole edes mitään keinoa estää merkittävää hiilivoiman lisärakentamista kehittyvissä maissa, kuten IEA ennustaa, joten päästöjen leikkaamiseksi meidän on tehtävä kaikkemme vähentääksemme hiiliriippuvuutta täällä Euroopassa. Samalla, toivon, voisimme kehittää puhdasta teknologiaa ja vähentää edes hieman kehittyvien maiden tarvetta rakentaa hiilivoimaa - mutta tosiasia on, että tällä hetkellä ei ole olemassa eikä lähitulevaisuudessa (alle 10 vuotta) tulossa yhtään mitään.

Energiakysymyksessä neljä näkökohtaa jyrää kaiken muun: 1) energiatiheys, 2) tehotiheys, 3) skaalautuvuus ja 4) hinta. Uusiutuvat ovat huonoja joko kaikessa neljässä tai ainakin kolmessa noista.

OL3 on edelleenkin enintään samassa hintaluokassa parhaiden uusiutuvien kanssa. Lisäksi on hiukan älyllisesti epärehellistä vedota siihen, että uusiutuvien hinta laskee tekniikan kehittyessä, ja käyttää vertailukohteena uudenlaisen ydinvoimalan prototyyppiä.

Itsekin asetan suuria toiveita aurinkopaneeleihin, mutta tosiasiaksi jää, että ilman hiilivapaata säätövoimaa, mikään stokastinen energianlähde ei kelpaa perusvoimaksi eikä edes vähennä merkittävästi päästöjä. Jos vesivoimaa ei ole saatavilla, paras ehdokas säätövoimaksi on maakaasu. Se on kyllä hiilivoimaa parempi, mutta paljon, paljon ydinvoimaa huonompi vaihtoehto. Tuulivoimateollisuudella ei itse asiassa ole juurikaan tuulivoiman hiilidioksidisäästöjä tukevaa tutkimusta takanaan, eikä aurinkovoimateollisuudella senkään vertaa; tässä pelataan mielikuvilla, ei faktoilla, ja uusiutuvat ovat mediassa aina "vihreitä." Tuulivoimayritysten kansainvälinen etujärjestö GWEC toteaa omassa raportissaan, että kaikkein agressiivisimmassakin skenaariossa tuulivoiman CO2-päästövaikutus 2030 jäisi noin 17% leikkaukseen; todennäköisimmässä skenaariossa tuulivoiman aikaansaama päästövähennys jäisi noin neljään prosenttiin!

Lähde: http://www.gwec.net/index.php?id=92 , sivu 46

Tähänastinen kokemus esimerkiksi Tanskasta tukee pessimististä näkemystä. Maan energiankulutus per asukas on pysynyt käytännössä tasaisena vuodesta 1970 - harvinainen saavutus - mutta merkittäväkään tuulivoiman tuotanto ei ole juurikaan onnistunut leikkaamaan energiantuotannon päästöjä. Vuosien 1999 ja 2009 välillä Tanskan tuulivoimatuotanto noin kaksinkertaistui kolmesta ja puolesta terawattitunnista kuuteen-seitsemään terawattituntiin vuodessa. Tänä aikana populaatio pysyi likimain vakiona. Hiilidioksidipäästöissä ei kuitenkaan tapahtunut mitään tilastollisesti merkittävää laskua (v. 1999 9,52 tonnia/asukas, v. 2009 9,15 tonnia/asukas). Näin siis maassa, joka on sijainniltaan melkein optimaalinen tuulivoimalle, ja joka - ennen kaikkea - kykenee käyttämään Norjan ja Ruotsin hiilivapaata vesivoimaa säätövoimanaan. Lisäksi tilanne johti energiansäästön kannalta perversseihin lopputuloksiin, kuten siihen, että tanskalaista tuulivoimaa dumpataan alle markkinahintojen kenelle tahansa ottajalle.

Aivan samanlainen problematiikka pätee aurinkovoimaan, jos sen osuutta jossain pyritään merkittävästi kasvattamaan.

Lähteitä mm. World Bank World Development Indicators & OECD Factbook 2010 - näiden tietoja voi kätevästi visualisoida täällä:

http://www.google.com/publicdata/directory

http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Denmark

Mitä vahinkovakuutuksiin tulee, yksikään vakuutusyhtiö ei vakuuta mitään energianmuotoa tai mitään muutakaan inhimillistä toimintaa pahimman "what-if"-skenaarion mukaan; näytäpä minulle, millaisia vastuuvakuutuksia esimerkiksi tuulivoimaloilla on? Vaikka on ihan mahdollista, että siipi irtoaa, osuu ohikulkevaan, aurinkopaneelitehtaaseen matkalla olevaan arseenivetyrekkaan, ja purkautuva suunnattoman myrkyllinen kaasu tappaa läheisen kaupungin kaikki asukkaat vauvasta vaariin.

Vaatimus entistä korkeammasta vakuutusarvosta perustuu lähinnä tälläiseen ajatteluun: aina voidaan kuvitella jokin kosmisten yhteensattumien summa, jonka seurauksena kaikki menisi pieleen ja ydinvoimala räjähtäisi Tshernobylin tavoin - sekä siihen, että onnettomuuden seuraukset yliarvioidaan pahasti. Ydinvoima on otollinen kohde tälläiselle pelottelulle, koska kukaan älyllisesti rehellinen tekniikan osaaja ei voi vannoa, että mitään ei voisi koskaan tapahtua - ainoastaan, että moninkertaisten turvajärjestelyjen ansiosta tälläisen riski ja pahimmankin tapahtuessa todennäköiset seuraukset ovat riittävän pieniä verrattuna muihin inhimillisen toiminnan riskeihin.

Lisäksi käsitys siitä, etteivät yksityiset vakuutusyhtiöt vakuuta ydinvoimaa, on yksiselitteisesti ja yksikäsitteisesti väärää tietoa (kuten aika moni muukin vastustajien esittämä väite). Yhdysvalloissa tämä on ollut käytäntönä jo viitisenkymmentä vuotta; tsekkaa vaikka yhdysvaltalaisen ydinvakuutusyhtiön kotisivut osoitteessa http://www.amnucins.com/ .

Ja sitten tähän ikuiseen kiistakapulaan: mitä vaikutuksia Tshernobylillä oli? On aivan totta, että arviot heittelevät villisti. Mutta, kuten tuossa ylempänä vihjasin, minulle kelpaa aivan hyvin, että otamme lähtökohdaksi Greenpeacen arvion. Pidän jokseenkin ironisena, että Greenpeacen oma raportti todistaa, tahattomasti tietenkin, mutta väkevästi, ydinvoiman puolesta.

Greenpeacen arvion mukaan Tshernobyl aiheuttaa 270 000 syöpää ja 140 000 kuolemantapausta nyt ja tulevaisuudessa. Tuon raportin metodologiaa on arvosteltu erittäin voimakkaasti, mutta hyväksytään se nyt arviona. Näillä perusteilla meillä olisi helposti varaa kärsiä Tshernobyl joka toinen vuosi, jos se olisi hinta hiilivoiman merkittävästä vähentämisestä. Miten niin?

Euroopassa kulutetaan tällä hetkellä vuosittain noin 3500 TWh edestä hiiltä. Kun yhden terawattitunnin tuottaminen hiilellä aiheuttaa noin 25 kuolemaa, hiilivoima on vastuussa noin 87 000 kuolemasta vuosittain.

Jos taas Greenpeace ei olekaan ihan oikeassa, ja kuolleiden määrä jää alemmaksi - kaikesta kriittisyydestä huolimatta, WHO:n raportti on metodologisesti kattavin, ja ennustaa enintään 4000 ylimääräistä kuolemaa - noiden hiiltä polttavien kuolemantehtaiden korvaaminen vaikka alkuperäisillä Tshernobyl-reaktoreilla olisi mitä ihmisystävällisin teko. Jos WHO:n raportti ei kelpaa, Saksan vihreiden tilaama TORCH ennustaa 30 000 - 60 000 ylimääräistä kuolemaa; Oxfordin lääketieteellisen fysiikan professori Wade Allison noin 81; kansainvälinen syöpätutkimusvirasto 16 000.

Greenpeacen käyttämistä metodeista lisää mm. täällä:

http://planeetta.wordpress.com/2010/06/04/greenpea...

ja täällä:

http://on.wsj.com/eYP0qQ - kannattaa huomata, että Greenpeace ei erottele, mikä on aiheuttanut lisääntyneen syöpäkuolleisuuden. Kun ottaa huomioon, että alkoholismista (vakava syöpäriski) tuli tuona ajankohtana järkyttävä ongelma entisissä neuvostomaissa, ja terveydenhuolto romahti, niin ei vaadi välttämättä Einsteiniä ajatellakseen, että jotain saattaapi olla pielessä.

Itse Greenpeacen raportti on täällä:

http://www.greenpeace.org/international/en/news/fe...

ja Wikipedian hyödyllinen kooste täällä:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster_ef...

Hiilen käyttöä voi vakoilla vaikka täältä:

http://www.energy.eu/#non-renewable

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Kiitän perusteellisesta vastauksesta. Pari asiaa joihin kannattaisi ehkä käyttää enemmän huomiota. Energiantuotantoa ei ole tarkoitus eikä sitä edes kannata rakentaa yhden tekniikan varaan vaan valittavana on joukko tekniikoita. Ajatus tuulen, ydinenergian tms. varaan rakentuvasta energiantuotannosta on sekä huono että virheellinen. Tulemme jatkossakin tuottamaan energiaa monin tavoin ja se myös vaikuttaa tarjolla olevien tuotantomuotojen toimivuuteen. Esimerkiksi tuulen aiheuttamat vaihtelut energiantuotannossa on käytännössä täysin hallittavissa vaikkapa silloin kun tuulen osuus olisi 5-10% kokonaistuotannosta. Tästä johtuen energiakenttää pitäisikin ajatella enemmän erilaisten ratkaisujen kombinaationa eikä yksittäisinä joko tai kysymyksinä luokkaa ydinvoimaa vai hiiltä tms.

Mitä aurinkoenergiaan tulee, niin tällä hetkellä kovassa nousussa on ns. terminen aurinkoenergia jossa siis kerätään lämpöä ja tätä kautta saadaan säädettävyys aivan toiselle tasolle kuin suorassa aurinkoenergiassa. Eli lämpövarastojen ansiosta energiaa saadaan vielä pitkään sen jälkeen kun aurinko on laskenut. On luultavaa, että jos suunnitellut massiiviset aurinkovoimalahankkeet käynnistyvät tulevat ne poikkeuksetta olemaan termisiä voimaloita.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiva jos tästä lähteiden kaivamisesta on apua! Olet aivan oikeassa, olen muissa yhteyksissä muistanut mainita mutta tässä taisin jättää vähemmälle - energiaratkaisuja ei kannata rakentaa yhden kortin varaan ellei ole aivan pakko. Olet oikeassa myös siinä, että tietty määrä esim. tuuli- tai aurinkovoimaa voidaan integroida verkkoon ilman suurempia ongelmia; jury on tosin vielä vähän ulkona siitä, vähentääkö se tosiasiallisesti päästöjä. Tilanne vaihtelee maa- ja tapauskohtaisesti, mutta edes tanskalaiset eivät väitä muuta kuin että tuulivoima _voisi_ joskus tulevaisuudessa vähentää päästöjä.

Se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että nämä voimanlähteet eivät yksinkertaisesti kykene tyydyttämään maailman energiannälkää. Uusista teknologioista kuullessa kannattaa aina yrittää ottaa selvää, mikä näiden ehdotettujen ratkaisujen tuottama energiamäärä todellisuudessa on, missä muodossa se on (sähkö on ylivoimaisesti parempaa kuin lämpö), ja mitä rajoituksia sen käytölle on. Esimerkiksi terminen lämpöenergia kärsii edelleen samoista ongelmista kuin aurinko ja tuuli yleensä: energia on toivottoman hajautunutta ja sen muuttaminen käyttökelpoiseen muotoon on hankalaa.

Löysin Wikipedian kautta informaatiota mm. Etelä-Afrikkaan suunniteltavasta 100 MW termisestä aurinkovoimalaitoksesta; laitoksessa olisi 4000-5000 140 neliömetrin peiliä, eli se kattaisi kaikkineen karkeasti neliökilometrin alan. Näitä neliökilometrejäkään ei ole ihan loputtomasti, jos energia haluttaisiin tuottaa edes suhteellisen lähellä kulutusta.

http://solar4africa.net/news/viewnews.php?ID=249

Olen hiukkasen skeptinen näistä termisistä voimaloista siksikin, että ne ovat teknisesti melko haastavia ylläpidettäviä. Käyttäjien mielipide tuntuu olevan "putkimiehen painajainen."

Mitä lämmön varastointiin tulee, sulasuolavarastointi taitaa olla se etevin keino nykyisin. Wikipedian mukaan nykyisin käytössä oleva järjestelmä riittäisi varastoimaan 1000 kuutiometrin tankkiin noin 100 MWh - ei paha, mutta kun taas ryhdytään vertaamaan tätä siihen, mitä tarvittaisiin, ollaan vielä aika kaukana. Esimerkiksi löysin nyt äkkiä Helsingin sähkönkulutuksen vuodelta 2009; 4654 GWh vuodessa, eli semmoinen 12 750 MWh päivässä. Edes yhden päivän sähkönkulutuksen säilöminen vaatisi siis semmoiset 127 500 kuutiometriä suolaa. Mahtuisi näköjään keskikokoiseen konttilaivaan, eli varmasti tehtävissä, mutta eri asia, miten järkevää. Suomessa ei lainkaan, siellä päiväntasaajan seuduilla enemmänkin.

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_thermal_energy#...

Sitten kannattaa huomata yksi asia: jos merkittäviä energian varastointikeinoja kehitetään, ne hyödyttävät ydinvoimaa vähintään yhtä paljon kuin uusiutuviakin. Ydinvoimaahan on kirottu siitä, että sitä kannattaa ajaa vain täydellä teholla (ja yleensä unohdettu, että Ranskassa sammutellaan kokonaisia reaktoreita viikonlopuksi). Jos tuollainen merkittävä tehonsäilöntäjärjestelmä kehitetään, ydinvoimaa voidaan ajaa huipputeholla ja tasata kulutushuippuja varastoista. Näin ydinvoiman kilpailuasetelma suhteessa uusiutuviin ei välttämättä muutu juuri lainkaan. Tässä kohtaa tekniikan kehittyminen ei siis mitenkään yksiselitteisesti ole erityisesti uusiutuvien puolella.

Kuitenkin, ja tässä haluan olla tarkkana, en vastusta mitään energiamuotoa, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä. En vain halua hyssytellä itseäni ja muita valheellisella "happy talkilla" siitä, kuinka nämä "uudet" (mitä uutta muuten on tuuli- ja aurinkovoimassa, tai puun polttamisessa?) energianlähteet tekevät maailmasta kivan ja söpön paikan.

Siili (nimimerkki)

"Ydinvoimaloiden uhriluku on myös hämäävä. Käytännössä Tsernobylin voimalaitoksen uhriarviot ovat niin laajalla skaalla että puhutaan todellisuudessa poliittiista valinnoista kun päätetään mitä lukua missäkin käytetään. Sama pätee mm. uraanikaivosten vaikutuksiin."

Käytettiinpä mitä tahansa uhriarvoa, teravattituntia kohti lasketut kuolemantapakset ovat maapähkinöitä muuhun energiatuotantoon verrattuna.

Jos Suomessa ei olisi nykyisiä ydinvoimaloita, täällä olisi melkoinen kasa hiilivoimaloita, joiden laskennallinen ruumistuotto olisi ollut hurja. Myös vesivoiman käyttöön olisi ollut huomattavasti suuremmat paineet, eikä esimerkiksi Kollajan allasta olisi varmastikaan vihreiden mieliksi jätetty rakentamatta.

"Näyttää siltä, että aurinkovoima tulee ohittamaan tuulivoiman johtavana uutena uusiutuvana."

Juu, ja vuosikymmeniä on "näyttänyt siltä", että fuusiovoima ratkaisee ihmiskunnan energiaongelmat. Kysymys on kuitenkin siitä, että ennen kuin nämä näyt totetuvat, ihmisten on käytettävä toimivimpia ratkaisuja. Vihreätkään eivät ilmeisesti kannata yleistä "linkolamaista" spartalaista elämäntyyliä. Siksi ihmettelenkin heidän ydinvoimanäkemyksiään. Ehkäpä linja on heillä yleisestikin (ei vain Suomen hallituksessa): vie sinä, minä vikisen!

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

"Käytettiinpä mitä tahansa uhriarvoa, teravattituntia kohti lasketut kuolemantapakset ovat maapähkinöitä muuhun energiatuotantoon verrattuna."

Ei pidä paikkaansa. Tsekkaa
http://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ernobylin_ydin...

"Juu, ja vuosikymmeniä on "näyttänyt siltä", että fuusiovoima ratkaisee ihmiskunnan energiaongelmat..."

Ei nytkään ihan oikeaan mennyt. Puhuin niistä investoinneista jotka on jo tehty aurinkovoimaan. Suurimmat tekijät tässä ovat Espanja ja Yhdysvallat. Suomalaiseen energiakeskusteluun tosin tämä vaikuttanee varsin vähän, sillä aurinkovoima ei tule olemaan täällä realistinen vaihtoehto. Lähempänä päiväntasaajaa tilanne tulee olemaan toinen.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Marko, olet älykäs tyyppi, joten äläpä hämäänny noista uusiutuvaa hevosta veikanneiden hellimistä investointien ja potentiaalien derivaatoista, äläkä edes asennetusta kapasiteetista. Katso tehollista tuotantoa ja sen kasvukäyriä; kuinka monta vuotta kasvua tarvitaan, että auringon ja tuulen osuus nousee edes ydinvoiman nykytasolle? Onko sellainen kasvu realistista, kun ottaa huomioon esimerkiksi tuon aurinkoenergian tehotiheyden (8-9 W/m^2)?

Yksin Ranska asensi noin kymmenessä vuodessa saman verran ydinvoimaa kuin koko maailmassa on saatu aikaiseksi tuulivoimaa.

Joka tapauksessa: päiväntasaajaa lähempänä olevat tarvinnevat energiaa itsekin. Jos niin onnellisesti käy, että vaikkapa suuri osa Saharaa kyetään kattamaan aurinkopaneeleilla (ja unohdetaan ne ympäristövaikutukset, ja se säätötehon tarve), oletko ajatellut mitä tämä tarkoittaa poliittisesti? Se tarkoittaisi EU:n sotajoukkoja valvomassa tätä kriittistä energiaresurssia, efektiivisesti kolonisaatiota ja vielä Irakiakin suurempaa suota, johon upota.

Tästä syystä esimerkiksi Marokossa on niinsanotusti vetäisty töpseli näistä suuruudenhulluista aurinkoenergian vientihankkeista.

Vieras (nimimerkki)

voit kyllä selvittää sitä louhinta asiaa tarkemmin jos viitsit esim Ranskasta tietoa löytyy ei pelkästään Arevan
sivuilta, louhinta Ranskassa kielletty?
kuvia kaivoksista mitenkähän zoomia käytetty?
hypoteetinen lista heh heh

ja jossain puheenvuorossa oli vielä että Olkiluoto3 viivästymisen syy vihr:ssä ja greenpeacessä
miten se Arevan osuus (ei kyllä kuulunut tähän huvittaa vaan 1silmäisyys)

eikä paljon kannata perustella ilmastonmuutoksellakaan joka tod.näk. ei ihmisen vaikutusta
ihme uskonto sekin vedätys

no kukin lukee niitä tilastoja tutkimuksia jotka vahvistavat omaa käsitystä
1-2000v.n päästä ollaan jo taas vähän viisaampia

pitkää ikää

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos kiitos, toivottavasti tässä vielä kahdeksankymppisinä jaksetaan!

Voit käväistä ihan itse katsomassa Google Mapsista nuo paikat haluamallasi suurennoksella, tässä uraanikaivos:

http://bit.ly/fTeu1R

ja tässä hiilikaivos:

http://bit.ly/hmF1q4

Tuo yksi uraanikaivos vastaa siis kahdeksaa-yhdeksää tuollaista hiilikaivosta.

Kaikenlainen kaivostoiminta on varsin ikävää puuhaa, ja siksi sen haluaisin minimoida. Terveys- ja ympäristöhaittoja tulee, kaivettiin sitten uraania, rautaa, kuparia tai hiiltä. Yksikään kaivos - ehkä syanidimenetelmiä kullankaivuuseen käyttäviä lukuunottamatta - ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti mikään helvetin esikartano.

Louhinnan terveyshaitoista ja Vihreiden melko ... mielenkiintoisesta suhtautumisesta on Kaj Luukko kirjoittanut hyvin, joten en ala toistamaan vaan viittaan tänne:

http://planeetta.wordpress.com/2010/11/02/vihreide...

Jos sinulla on parempia lähteitä, esitä ne toki.

Käyttäjän SamaVene kuva
Aki Järvinen

Ei varsinaisesti aiheeseen liity, mutta härskisti tässä "markkinoin" omaa Ubatuba-videota energiasta, jossa painotus on peak oil'issa. 14min yrittää olla helposti lähestyttävä ja selkokielinen, ehkä auttaa keskustelun avauksena energia-asioista puhuttaessa rivimiesvitosten kanssa.
http://www.youtube.com/watch?v=6CbuzXFfWVw

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

- Todellisuudessa pelkästään esim. Tshernon uhriluku on jo ylittänyt pelkästään Ukrainassa 5 000 000henkeä. (IAEA valehtelee painostamalla Ukrainaa räikeimmän päälle määrän 40kpl!) Mikään tunnettu järjettömyys ei ole ylittänyt ydinvoiman tekemiä massatuhoja uraanikaivoksien päästöinä. Ns. toimivien laitostensa vuotavine mittaamatta jätettyine säteilyfotonien ikuisina kasvukertyminä. Ja jatkuvasti pahenevine ja kasautuvine ydinjättetonnistioineen. Uhriluvuksi laskettaan nykyään jo 300 000 000henkeä. Esimerkiksi Stalin tappoi uraanikaivoksissaan MILJOONISSA saksalaisia ja muita, jopa suomalaiosia sotavankejaan jne.

- Kerrottakoon nyt tähänkin vielä, koska kirjoittaja ei yksinkertaisen tietämättömänä faktoista kykene tilittämään. Tuulivoimalan rajattomaan energiapotentiaaliin EU satsaa silkastaan järkisyistään koko Euroopan energiainvestoinneista 41%. Maapallon nykyisellä tuulivoimalan ikuisella 100% puhtaalla, ilmaisella ja turvallisella potentiaalilla pyörisi 146kpl maailmantalouttamme. Kun taas ala, josta kertakaikkiaan kaikki maat siihen uskomatta laskee kuin lehmän häntä. Eli ydinvoima saa vastaavasta mikroluokan alle 10- osan 4%. Silti EU:ssa ihmetellään miksi ihmeessä edes tuo määrä kannattaa heittää totraalihukkaan maailman tuhoisimmalle energialoisiolle ydinalalle?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Rajut väitteet vaativat tuekseen rajua todistusaineistoa; siitä vaan sitä esittämään. En valitettavasti luota näissä asioissa pelkästään sinun sanaasi, vaikka varmasti uskot olevasi oikeassa.

Tokihan maailma pyörisi vaikka pelkällä tuulivoimalla, tai pelkällä aurinkovoimalla, jos kysymys olisi pelkästään potentiaalienergiasta. Nämä kaavailut jättävät täysin laskuista kaikki ne käytännön hankaluudet, joita tuon laajalle hajautuneen potentiaalin talteenottoon liittyy. Niitä ovat mm. voimaloiden rakentaminen, niiden sijoittaminen, voimansiirtolinjojen rakentaminen, näihin kolmeen liittyvät ympäristövaikutukset (tuulivoiman suhteen esim. lintutapot), säätötehon rakentaminen, "älykkään" sähköverkon rakentaminen, sähköverkon luotettavuuden varmistaminen, ja kaiken tekeminen niillä resursseilla, mukaanlukien raha, joita on todellisuudessa käytössä.

Tuulivoiman todellisesta potentiaalista noinkin suunnattomista investoinneista huolimatta saa kuvan tästä Euroopan tuulivoimajärjestön tilastosta vuoden 2009 energia-asennuksista. Sitä on mainostettu sanoen, että tuulivoimaa asennettiin enemmän kuin mitään muuta voimaa vuoden 2009 aikana. Mitä jää sanomatta? Kolme asiaa - ensinnäkin, sähkönkulutus laski kaikkialla maailmassa talouslaman vuoksi. Toiseksi, taulukossa puhutaan asennetusta enimmäiskapasiteetista, mikä ei tuulivoiman osalta toteudu koskaan. Taulukon mukaan asennettiin 10 193 megawattia; hyvällä paikalla tuulivoiman tehokerroin voi olla 0.4, joten todellinen teho on enintäänkin noin 4000 MW. Tämä on noin kolmen-neljän ydinvoimalan teho.

http://www.ewea.org/fileadmin/emag/statistics/2009...

Vieras (nimimerkki)

Kannattaa ehkä ensin katsoa, kenen tekstejä Hyttinen blogissaan julkaisee:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5417...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Jaaha, ja kiitos - arvelinkin jo haistavani tämän tietyn kyläoriginellin kynänjäljen! Pidän tätä minulle suotua mielenkiintoa kunnianosoituksena, mutta viittaan aikaisempaan linjanvetooni ja tulen Arto Laurin & opetuslasten spämmäyksen jatkossa poistamaan, ihan luettavuuden nimissä. Jääköön kultakin opetuslapselta yksi viesti näkyville selvyyden vuoksi.

Ja jos vaikka itse Arto Lauri haluaa vaihtaa linjaa ja väitellä asioista asiallisesti sekä mielellään lähdeviitteillä, niin se on tervetullutta. Beettasoihtuspämmäys yms. ei sen sijaan ole.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Aivan käsittämätön paniikki SUPO- pelleillä näyttää olevan!

Niin - TVO tappaa 10 000 000 kalaa ja tuulivoimala samassa vuodessa törmäyttää ehkä y h d e n linnun! ja kun tällaisen sanoo saa vastaansa kansainvälisen NSA- poliisiston raivot.

" Miksi SUPO suuttui mm. suorista Pekka Jauhon ”Atomi ja ydinfysiikka” kirjan totuudesta kertovista Arto Laurin lainauksista niin silmittömästi, että SUPO on kuulema polttanut ja hävittänyt koko Suomen KAIKKI Jauhon kirjat systemaattisesti?

Eli kyse on nyt kyllä paljon isommasta kuin "vihanpidosta Artoon"! On kyse NATO-ydinturvapanikoitumisesta globaalisti. A L kuuli tosiaan Ruotsissa ja Suomessa kirjakauppaa massiivisesti antikvarikirjoilla käyvältä kaverilta, että SUPO on tosiaan polttanut systemaattisesti käskystä koko tuotannon! Ja mehän tosiaan tiedämme, että valtiopoliisien kirjaroviot eivät k o s k a a n ole tienneet HYVÄÄ KANSALLEEN!

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Otan sanoja takaisin - tämä Ilkka Hyttisen Arto Laurilta kritiikittä kopioima paranoia kun taitaa olla parasta ydinvoimanvastustajien vastaista mainosta mitä rahalla saa. Niinkin kova aatteen mies kuin Pekka Raukko oli ajatellut, että juttunne ovat ydinvoiman kannattajien pilantekoa.

En tosin malta olla huomauttamatta, että kovasti huonoa jälkeä on Supo verorahoillani tehnyt, kun löysin 20 sekunnissa TKK:n kirjastosta peräti yhdeksän kappaletta tuota kyseistä teosta. Vai oliko, Ilkka/Arto, sinne lähetetty partio ehkä näitä poliisipartioita joissa toinen osaa lukea, toinen kirjoittaa, mutta kumpikaan ei osaa käyttää kirjaston hakukonetta?

https://teemu.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?S...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

...jaahas, ja epämiellyttävä vastine piti poistaa kun huuhaa-kirjoituksesi ei kestä päivänvaloa, heh...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Poistin "vastineen," koska se oli kopio Arto Laurin beettasoihtuvuodatuksista. Älä pelkää, se on kyllä tallessa ja tarpeen vaatiessa otan yhteyttä ylläpitoon käyttäjätilisi jäädyttämiseksi.

Viihdettä kaipaavat voivat lukea tämän ydinfyysikkona esiintyvän, nähtävästi hieman tästä todellisuudesta erkautuneen entisen sähköasentajan ja yhden Suomen tunnetuimman nettihäirikön (tunnetaan myös nimillä raijasivu, Olli Mäkikoho, LED, MOS; oletan, että Ilkka Hyttinen on todellinen henkilö eikä jälleen yksi tämän kyläoriginellin sivupersoonista) edesottamuksista esimerkiksi täältä:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti...

Ainakin yksi näistä "vastineista" löytyy copypastena nimimerkin liinalaani kirjoittamana tästä viestiketjusta, kirjoitettu 23.12:

http://www.tiede.fi/keskustelut/tekniikka-ja-energ...

Samassa ketjussa on tällä hetkellä 116 sivua Arto Laurin & co mihinkään lähteisiin perustumattomia, enemmän tai vähemmän todellisuudesta irtautuneita julistuksia ja paranoiaa Supon, CIA:n, Mossadin ja Karhuryhmän roolista ydinvoiman vastustajien vaientamisessa, ja muutaman pyhimyksen mielenrauhan omaavan henkilön (esim. nimimerkki Zäp) yrityksiä auttaa keskustelua eteenpäin. Minulla ei ole yhtä paljon aikaa. Koska nämä viestit ovat pitkiä kuin nälkävuosi, niissä ei ole juurikaan punaista lankaa tai edes mitään tolkkua, eikä Arto tai hänen opetuslapsensa ole kiinnostuneita asiallisesta keskustelusta, poistelen niitä joutessani.

En halua kuitenkaan laittaa päälle ennakkomoderointia, ja toivotan tervetulleeksi myös salaliittoteoreetikot ja kylähullut, koska jokainen tähän blogiin tuleva kommentti nostaa kyseisen artikkelin hetkeksi viimeksi kommentoitujen joukkoon ja tuo sitä kautta ehkä 5-20 uutta lukijaa blogilleni. Kyseessä on siis ns. ilmainen mainostus. Harkitsen moderointilinjaa uudelleen, jos Arton opetuslapset ottavat blogini mainostamisen sydämenasiakseen ja haittaavat siten keskustelua.

Jos Sinulla on esittää jotain omia kommentteja, jotka eivät ole Arto Laurin viestien kopioita, ole hyvä ja tee niin.

Toimituksen poiminnat